Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-05.6131.1.1832.2016.BB

 

                                                                          OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – cyt. dalej jako „k.p.a.”, w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk", ul. Ciepłownicza 14, 31-587 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy al. Pokoju 87 - dz. nr 261/1 obr. 54 Nowa Huta.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a., zawiadamiam że w dniu 30.11.2016 r. o godz. 13.30 odbędą się oględziny drzew, wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się przy wnioskowanym do usunięcia drzewie, rosnącym od strony południowej budynku nr 87, przy al. Pokoju.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a., wzywa się Spółdzielnię Mieszkaniową " Energetyk ", reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni (lub upoważnioną przez Zarząd osobę) do stawienia się na rozprawę i okazania przedmiotu oględzin.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

W myśl art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 09.11.2016 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2016-11-09
Data publikacji:
2016-11-09
Data aktualizacji:
2016-11-09