Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

PREZYDENT MIASTYA KRAKOWA

AU-01-3.6740.4.6.2016.PSZ Kraków, 09.11.2016

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

i postanowienia o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z pózn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że dnia 02.11.2016 r., została wydana decyzja nr 9/4/2016, znak: AU-01-3.6740.4.2016.PSZ, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego:

„Budowa drogi gminnej klasy L od ulicy Bora Komorowskiego do skrzyżowania ulic gminnych Dobrego Pasterza i ulicy Bohomolca; budowa estakady drogowej z łącznicami najazdowymi, schodami i windami, budowa pasów włączenia i wyłączenia wzdłuż ul. Bora Komorowskiego; budowa zjazdów z ul. Bora Komorowskiego, budowa ekranów akustycznych; przebudowa skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza i Bohomolca; budowa drogi klasy L ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym, budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej, budowa ciągów pieszych i dróg rowerowych; budowa kanalizacji deszczowej; budowa oświetlenia ulicznego; budowa sygnalizacji świetlnej; przebudowa kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia; przebudowa kanalizacji teletechnicznej i sieci teletechnicznej; przebudowa sieci wodociągowej; przebudowa sieci gazowej; przebudowa sieci cieplnej; przebudowa przyłącza wodociągowego; przebudowa z częściową rozbiórką hal magazynowych; rozbiórka ogrodzeń i nośników reklamowych; budowa ukształtowania terenu wraz z murami oporowymi i zielenią towarzyszącą; na działkach lub ich części o nr: 4/12(4/5), 4/13(4/5), 4/6(4/2), 4/9(4/2), 4/10(4/3), 4/11(4/3), 4/14(4/5), 22/3(22/2), 23/5(23/2), 23/6(23/2), 22/5(22/2), 1/15(1/8), 1/16(1/8), 23/7(23/3), 1/13(1/4), 1/14(1/4), 25/12(25/7), 16/23(16/11), 60, 61, 62, 63, 5, 7/2, 16/4, 54/2, 54/1, 23/4, 1/1, 25/8, 24/3, 25/4, 25/9, 16/13 obr. 6 Nowa Huta, 114/15, 114/123, 114/124, 114/100, 114/117 obr. 5 Nowa Huta”, (w nawiasie numery działek według aktualnego stanu ewidencji gruntów).

Decyzją nr 9/4/2016 zezwolono na realizację inwestycji drogowej na ww. działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (pogrubieniem oznaczono działki po podziale przeznaczone pod inwestycję):

Jednostka ewidencyjna Kraków – Nowa Huta obręb 6:

• działka nr 4/3 dzieli się na działki nr 4/10 i 4/11

• działka nr 4/2 dzieli się na działki nr 4/6, 4/7, 4/8 i 4/9

• działka nr 4/5 dzieli się na działki nr 4/12, 4/13, 4/14 i 4/15

• działka nr 22/2 dzieli się na działki nr 22/3, 22/4 i 22/5

• działka nr 23/2 dzieli się na działki nr 23/5 i 23/6

• działka nr 23/3 dzieli się na działki nr 23/7 i 23/8

• działka nr 1/8 dzieli się na działki nr 1/15 i 1/16

• działka nr 1/4 dzieli się na działki nr 1/13 i 1/14

• działka nr 16/11 dzieli się na działki nr 16/23 i 16/24

• działka nr 25/7 dzieli się na działki nr 25/12 i 25/13

Wnioskiem objęto również teren niezbędny dla realizacji inwestycji drogowej poza pasami drogowymi, na którym planuje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu polegającą na: przebudowie sieci wodociągowej (18,8m) i sieci kablowej niskiego napięcia (21,5m) na części działki 1/16 (powstałej po podziale działki nr 1/8), części działki 1/14 (powstałej po podziale działki nr 1/4) i części działki nr 22/5 (powstałej po podziale działki nr 22/2), budowie przyłącza wodociągowego (2,8m) na części działki nr 23/6 (powstałej po podziale działki nr 23/2) oraz przebudowie sieci kablowej niskiego napięcia (17,5) do wejścia do stacji transformatorowej na części działki nr 4/11 (powstałej po podziale działki nr 4/3) i działce istniejącej nr 5, przebudowie wjazdu do stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 5 obejmującą cześć działki nr 5, 7/2 i 4/11 (powstałej po podziale działki nr 4/3).

Decyzji nr 9/4/2016 nadano postanowieniem z 08.11.2016 r. rygor natychmiastowej wykonalności.

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków/ Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 9/4/2016 z dnia 02.11.2016 r. i postanowienia z 08.11.2016 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 9/4/2016 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 14.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 28 dni od dnia niniejszego obwieszczenia.

Na postanowienie z 08.11.2016 r. o nadaniu decyzji nr 9/4/2016 rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, w terminie 21 dni od dnia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-11-09
Data publikacji:
2016-11-09
Data aktualizacji:
2016-11-09