Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

AU-01-2.6740.4.3.2015.BUR.JZI        Kraków, 21.10.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W oparciu o art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w związku ze złożonym przez strony odwołaniem od decyzji Nr 319/O/2016 z 15.09.2016r., znak: AU-01-2.6740.4.3.2015.BUR.JZI, odmawiającej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenia projektu budowlanego, dla zamierzenia budowlanego pn.:

„Budowa ulicy Geremka w Krakowie – drogi kategorii gminnej klasy D (dojazdowej) od hm 0+03.50 do hm 0+240.05 wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu oraz budową skrzyżowania ul. Geremka z ul. Komuny Paryskiej – droga kategorii gminnej klasy L (lokalnej) oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Geremka”, na działkach ewidencyjnych położonych w Krakowie:

a) w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (w nawiasie podano numer działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję):

- na działkach nr ewidencyjny 53/5, 57/9, 274 w obrębie 69 Podgórze,

- na części działek nr ewidencyjny 50/1 (50/3), 53/4 (53/6), 54 (54/1), 55/11 (55/12), 56/4 (56/9), 56/5 (56/11), 57/2 (57/16), 57/5 (57/18), 57/6 (57/20), 57/8 (57/22), 57/10 (57/24), 57/11 (57/26), 58/20 (58/21), 59/6 (59/27), 59/7 (59/29), 59/22 (59/31), 59/25 (59/33), 59/26 (59/35), 294/5 (294/6) oraz na części działek nr 272/4, 96/192, 96/193 (działki nie ulegają podziałowi) w obrębie 96 Podgórze,

jako etap I inwestycji pn.: „Budowa dróg publicznych kategorii gminnej na odcinku od ul. Komuny Paryskiej do ul. Spacerowej w Krakowie wraz z odwodnieniem oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz budowa skrzyżowania drogi klasy D z ul. Komuny Paryskiej i budowa skrzyżowania drogi klasy L z ul. Spacerową w Krakowie”

w dniu 12.10.2016 r., ww. decyzja wraz z aktami sprawy została przekazana do Wojewody Małopolskiego.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-10-19
Data publikacji:
2016-10-21
Data aktualizacji:
2016-10-21