Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

  WS-04.6220.2.2016.MP

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa zespołu mieszkaniowego budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem drogowym na działkach nr 312/6, 312/7, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, obręb 43 Podgórze, z wjazdem z ul. Zawiłej dz. dr. 280/1 obr. 69 Podgórze, 1/4 obr. 68 Podgórze na działkę 312/12 przez działkę 312/2 obręb 43 Podgórze, przebudową zjazdu z ul. Zawiłej dz. dr 280/1 obr. 69 Podgórze przez działki 302/21, 313/2, 313/8, 313/9, 314/2, 324/2, 324/7 na działki 312/6, 312/7, 312/13 obręb 43 Podgórze, oraz przebudową istniejącej i budową nowej infrastruktury technicznej na działkach 312/2, 312/6, 312/7, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13 obręb 43 Podgórze, 280/1 obr. 65 Podgórze, 1/4, 3/14, 3/21, 5/2, 5/3 obr.68 Podgórze”,

z wniosku Kancelarii Radcy Prawnego Zdzisława Rosiek (ul. Mieszczańska 13/1, 30-313 Kraków), wydane zostało postanowienie z dnia 07 października 2016r. znak: WS-04.6220.2.2016.MP o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504, w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 07 października 2016r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2016-10-07
Data publikacji:
2016-10-07
Data aktualizacji:
2016-10-07