Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2016-08-03)

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 19.07.2016 do 08.08.2016

- obejmujący nieruchomość położoną przy ul. Witkowickiej w Krakowie, przeznaczoną do podziału fizycznego w celu zniesienia jej współwłasności. Bliższe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, pok. 109.

- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

1. lokal mieszkalny oznaczony Nr 20 o powierzchni użytkowej 92,48 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Felicjanek Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 09.09.2102 r. udziału wynoszącego 106/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej działka nr 94 o powierzchni 0,0553 ha, położonej w obrębie 145, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00180439/6,

2. lokal mieszkalny oznaczony Nr 3A o powierzchni użytkowej 210,52 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Jabłonowskich Nr 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 12.04.2100 r. udziału wynoszącego 282/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej działka nr 101 o powierzchni 0,0548 ha, położonej w obrębie 61, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00164095/4.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 1774 i poz. 1777, z 2016 r. poz. 65) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 21.07.2016 do 11.08.2016

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczony Nr U - 101 o powierzchni użytkowej 80,24 m2, położony w budynku w os. Na Wzgórzach Nr 38 w Krakowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 23 września 2101 r. udziału wynoszącego 73/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 278 o powierzchni 0,0373 ha, objętej KW KR1P/00086516/1, położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 1774 i poz. 1777, z 2016 r. poz. 65) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 616 9809 w godzinach pracy urzędu.

 

 

od 22.07.2016 do 11.08.2016

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr: 1906/2016, 1907/2016, 1908/2016 i 1909/2016 z dnia 19.07.2016 r. oraz nr 1881/2016 z dnia 15.07.2016 r.

 

od 26.07.2016 do 15.08.2016

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1937/2016 z dnia 22.07.2016r.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny, oznaczony Nr 8 o powierzchni użytkowej 156,18 m2, położony w budynku mieszkalnym przy pl. Juliusza Kossaka Nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi piwnicami o powierzchniach 3,82 m2 i 2,83 m2 i udziałem wynoszącym 108/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 126 o powierzchni 0,0486 ha, położona w obrębie 145 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00202157/6

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 27.07.2016 do 16.08.2016

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1943/2016 z dnia 22.07.2016r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. działkę nr 797/14 obręb 41-Krowodrza, ul. Różyckiego, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 58/4 obr. 21 Nowa Huta, ul. Jeziorko na cele: zieleń przydomowa i droga dojazdowa/dojście, 1 pozycja na wykazie,

3. działkę nr 69/12 obr. 59 Nowa Huta, ul. Stare Wiślisko, na cel zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie.

 

od 28.07.2016 do 17.08.2016

- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1968/2016 z dnia 25.07.2016r.

 

od 29.07.2016 do 18.08.2016

- nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka ewidencyjna nr 99/28 o pow. 70 m2, obręb 20 jednostka ewidencyjna Podgórze położona przy ul. Golikówka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

 

 

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

od 01.08.2016 do 21.08.2016

- dotyczące nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Strzelców, oznaczonych jako: działka nr 71/24 oraz działka nr 71/26 - obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2016-08-03
Data publikacji:
2016-08-03
Data aktualizacji:
2016-08-03