Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 29 czerwca 2016 r. decyzji Nr 26/L/2016 (znak sprawy: WI-VI.746.1.25.2016.JP)

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z 28 kwietnia

2016 r. (uzupełniony 20 maja 2016 r.), złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A., Oddział w Warszawie – Usługi, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Jadwigę Kowalską – Kołodziej, ul. Lilli Wenedy 1/52, 30-833 Kraków, dla inwestycji pn.: Budowa stacji transformatorowej wnętrzowej wolnostojącej typu NZ 210-290 15/0,4 kV

z obsługą z zewnątrz na działce nr 323 obr. 104, jedn. ewid. Podgórze, Kraków w ramach zadania: Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania obiektu handlowego przy ul. Agatowej w Krakowie na działkach nr 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5 obr. 104 Podgórze.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego na adres: Wojewoda Małopolski,

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy:

WI-VI.746.1.25.2016.JP) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 64, ul. Basztowa 22.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Postawa prawna obwieszczenia – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23).


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-07-04
Data publikacji:
2016-07-04
Data aktualizacji:
2016-07-04