Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

AU-01-1.6740.4.4.2016.EFI Kraków, 28.06.2016.

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 23) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2031),

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 21.06.2016r. została wydana decyzja nr 5/4/2016, znak: AU-01-1.6740.4.4.2016.EFI, o zezwoleniu na realizację drogi pn.:

rozbudowa drogi gminnej - ul. Piaskowej, klasy technicznej D od km 0+000,00 do km 0+086,50 wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci elektroenergetycznej na działkach położonych w mieście Kraków:

- w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję, w tym powstałych w wyniku podziału działek (w nawiasach podano działki po podziale przeznaczone pod inwestycję) nr: 1024/1, 1026/1, 1027/1, 1028/1, 1499, 1537, 1023 (1023/1), 1025 (1025/1), 1246 (1246/1) obręb 33 Krowodrza,

- poza liniami rozgraniczającymi inwestycję na działkach objętych obowiązkiem budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 1021, 1023 (1023/2), 1024/2, 1025 (1025/2), 1026/2, 1031, 1032, 1252, 1498 (stanowiącej pas drogowy ul. Chełmońskiego) obręb 33 Krowodrza.

Decyzją nr 5/4/2016 z dnia 21.06.2016r. zezwolono na realizację drogi na ww. działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (pogrubieniem oznaczono nr działki po podziale przeznaczony pod drogę)

Obręb 33 Krowodrza:

1. Działka nr 1023 dzieli się na działki nr: 1023/1, 1023/2

2. Działka nr 1025 dzieli się na działki nr: 1025/1, 1025/2

3. Działka nr 1246 dzieli się na działki nr: 1246/1, 1246/2

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, wymienione w niniejszym zawiadomieniu (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki wymienione w niniejszym obwieszczeniu, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Z treścią decyzji nr 5/4/2016 z 21.06.2016r. można się zapoznać w Wydziale Architektury

i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 7 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-06-28
Data publikacji:
2016-06-28
Data aktualizacji:
2016-06-28