Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2015.1297 ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wszczęciu 25 maja 2016 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-VI.7840.1.128.2016.BC), na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika: Pana Roberta Łopusiaka, adres

do korespondencji: CE Project Group sp. z o.o., sp.k., 31-514 Kraków,

al. płk. Beliny-Prażmowskiego 12, w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

nr 13/BK/2015 z 31 lipca 2015 r. znak: WI-VI.7840.1.34.2015.DM, inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 133 – na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 5,400 do km 67,200 linii nr 133 – obiekt 15,

w zakresie:

• zmiany wysokości krawędzi peronu powyżej główki szyny z 0,55m

na 0,76m na prostej (na łuku ± Δh);

• zmiany skrajni poziomej z 1,725m na 1,675m na prostej (± poszerzenie

na łuku) wraz z dostosowaniem odwodnienia podtorza;

• zmiany szerokości peronów z poszerzeniem na wiaty z 4,0m na 4,05m;

• zmiany liczby stopni schodowych ostatniego biegu schodów prowadzących z tunelu na peronach nr 1 i 2 przy torach linii kolejowej

nr 133 i zmiany wysokości użytkowej schodów ruchomych;

na działkach nr 453 obr. 6 Kraków – Krowodrza, 792/3 obr. 2 Kraków – Krowodrza.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-VI.7840.1.128.2016.BC) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 65, tel. 12-39-21-681 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530).


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-06-10
Data publikacji:
2016-06-10
Data aktualizacji:
2016-06-10