Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 12.02.2016r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Korusiewicza p.o. Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu – ul. Centralna 53 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ulicy Odlewniczej w Krakowie (km: 0+017,29 ÷ 0+130,00) oraz przebudowa ul. Przybyszewskiego (km: -0+007,11 ÷ 0+017,29) jako dróg kategorii gminnej, klasy drogi dojazdowej, wraz z budową infrastruktury – kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym, oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami:

a) w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (w nawiasie numer działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję):

76 (76/3), 77 (77/1), 78/4 (78/11), 78/6 (78/13), 78/10 (78/15), 182/2 (182/8), 181 (181/1), 180/1 (180/3), 206/6 (206/8), 206/7 (206/10), 205 (205/4), 204 (204/4), 203 (203/4), 202 (202/4), 201/6 (201/8), 201/7 (201/10), 267/1 (267/8), 198 (198/4), 197 (197/4), 196/1 (196/5), 195/1 (195/5);

obręb 5, jednostka ewidencyjna Krowodrza

na części działek drogowych: 271/9 obręb 5, jednostka ewidencyjna Krowodrza

b) poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję:

- na części działek objętych obowiązkiem dokonania przebudowy i budowy sieci - jednoznaczne z zakresem nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone:

78/10 (78/16), 198 (198/5), obręb 5, jednostka ewidencyjna Krowodrza

- na działkach objętych obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych:

w całości: 194/14, 271/8 obręb 5, jednostka ewidencyjna Krowodrza

w części: 179/8, 330/2, 330/3, 194/18, obręb 5, jednostka ewidencyjna Krowodrza

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości wg. poniższego zestawienia podziałów (pogrubienie oznacza działkę zajętą pod inwestycję objętą wnioskiem):

L.P. Numer działki - stan dotychczasowy Numer działki - stan nowy

 

Obręb 05 - Kraków Krowodrza

1. 76 76/3, 76/4

2. 77 77/1, 77/2

3. 78/4 78/11, 78/12

4. 78/6 78/13, 78/14

5. 78/10 78/15, 78/16

6. 180/1 180/3, 180/4

7. 181 181/1, 181/2

8. 182/2 182/8, 182/9

9. 195/1 195/5, 195/6

10. 196/1 196/5, 196/6

11. 197 197/4, 197/5

12. 198 198/4, 198/5

13. 201/6 201/8, 201/9

14. 201/7 210/10, 210/11

15. 202 202/4, 202/5

16. 203 203/4, 203/5

17. 204 204/4, 204/5

18. 205 205/4, 205/5

19. 206/6 206/8, 206/9

20. 206/7 206/10, 206/11

21. 267/1 267/8, 267/9

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa – Rynek Podgórski 1 pok. 3, telefon: 12 616 80 85. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia , tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-05-02
Data publikacji:
2016-05-04
Data aktualizacji:
2016-05-04