Dokument archiwalny
Ogloszenie o przetargu na udostępnienie 8 miejsc dla ustawienia słupów informacyjno-ogłoszeniowych (z możliwą funkcją handlową), w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.


DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na udostępnienie 8 miejsc dla ustawienia słupów informacyjno-ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową, zlokalizowanych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2, art.46 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. .1774 z późn. zm.), § 8 ust. 1 pkt 1) lit. c) uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, § 2 ust. 4 zarządzenia Nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków:

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 r. o godz. 8:00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, w Sali nr 303.

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

 

1. Przedmiot udostępnienia.

 

1) Przedmiotem udostępnienia jest 8 miejsc dla ustawienia słupów informacyjno-ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową oznaczonych numerami od 1 do 8, znajdujących się w następujących lokalizacjach (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia):

 • Rynek Główny - miejsca od nr 1 do nr 5.
 • Planty Krakowskie - miejsca od nr 6 do nr 8

2) Wymienione wyżej miejsca dla ustawienia słupów informacyjno-ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową wskazane są załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

 

3) Miejsca dla ustawienia słupów informacyjno-ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową, o których mowa w pkt 1), obejmują powierzchnię określoną wymiarami rzutu poziomego słupa, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

 

2. Czas udostępnienia.

 

Umowy udostępnienia będą obowiązywać nieprzerwanie od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

3. Warunki ustawienia słupów.

 

1) Dopuszczalne przeznaczenie słupów:

a) plakaty małoformatowe o charakterze zmiennym: afisze, informacje i ogłoszenia dotyczące imprez kulturalnych i oświatowych, itp.,

b) działalność handlowa typu „kiosk” (sprzedaż: gazet, biletów, papierosów, itp.)

 

2) Słup ogłoszeniowy powinien mieć formę zgodną z załącznikiem Nr 3 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. Przed zawarciem umowy słup powinien uzyskać pozytywną opinię Plastyka Miasta,

 

3) Przed zawarciem umowy zwycięzcy licytacji miejsc w Rynku Głównym oznaczonych numerami od 1 do 5 (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia) powinni złożyć za pośrednictwem Wydziału Spraw Administracyjnych UMK oferty najmu wnętrza słupa informacyjno-ogłoszeniowego dla prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1) lit. a), przedsiębiorcom dotychczas prowadzącym taką działalność w tych lokalizacjach wg stanu na dzień 2 marca 2016 r. – na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Wydział Spraw Administracyjnych przekaże zwycięzcom licytacji dane adresatów ofert w dniu przeprowadzenia przetargu.

 

4. Opłaty.

 

1) Opłata dzienna za udostępnienie miejsca dla ustawienia słupa ogłoszeniowego w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto przeliczona będzie według wylicytowanej stawki.

Opłata za udostępnienie miejsca dla ustawienia słupa ustalona w drodze przetargu jest płatna miesięcznie z góry.

 

2) Dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), w wysokości określonej w uchwale Nr LXI/876/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.11.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 6451 z późn. zm.) za powierzchnię handlową słupa.

 

5. Cena wywoławcza.

 

Dla każdego miejsca wynosi 10,00 zł netto za 1 słup, za każdy dzień + należny podatek VAT.

 

II. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW.

 

1. Warunki przystąpienia do przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584) oraz spółki cywilne złożone z przedsiębiorców zarejestrowanych w trybie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, posiadający status aktywny (niezawieszony), którzy:

 

1) Złożyli komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.

2) Wnieśli wadium w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r. w wysokości:

 

 • 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) – w przypadku ubiegania się o jedno miejsce
 • wielokrotność powyższej kwoty – w przypadku ubiegania się o więcej niż jedno miejsce. Liczba krotności powyższej kwoty określa ilość możliwych do wylicytowania miejsc.

 

a) Wpłaty wadium z dopiskiem „WADIUM – SŁUPY OGŁOSZENIOWE” dokonywać można:

 • w formie gotówkowej w podanej wyżej wysokości, w kasie Wydziału Finansowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4 przed upływem terminu do wnoszenia wadium (kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 740 – 1510; przerwa w godz. 1200 – 1220),
 • w formie przelewu wpłacane w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2016 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Gminy Miejskiej Kraków. Numer rachunku depozytowego UMK: 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071.

b) Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania.


c) Wadium wpłacone przez oferenta, który wylicytuje miejsce dla ustawienia słupa informacyjno-ogłoszeniowego

z możliwą funkcją handlową zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy ( tj. 5 000 zł na poczet każdej zawartej umowy).

 

d) W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy oferenta wadium ulega przepadkowi ( przepadkowi ulega 5 000 zł od każdej nie zawartej umowy).

 

e) Uczestnikom przetargu, którzy nie wylicytują miejsca dla ustawienia słupa, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu. W przypadku unieważnienia przetargu wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom, którzy je wpłacili.

 

3) W przetargu nie mogą brać udziału przedsiębiorcy:

 

a) którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca handlowe w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, ale nie podpisali umowy udostępnienia miejsca,

b) z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych z ich winy lub na ich wniosek.

c) którzy posiadają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 22 kwietnia 2016 r.).

 

4) W przetargu nie mogą brać udziału przedsiębiorcy indywidualni, przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej oraz spółki prawa handlowego:

 

a) których odpowiednio: przedsiębiorca, wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytował miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, ale nie podpisał umowy,

 

b) których odpowiednio: przedsiębiorca, wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz był stroną umowy udostępnienia miejsca lub przyznającej uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, która w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu została rozwiązana z jego winy lub na jego wniosek,

 

c) których odpowiednio: przedsiębiorca, wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz posiada zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 22 kwietnia 2016 r.).

 

  

2. Dokumenty warunkujące przystąpienie do przetargu.

 

1) Po otwarciu przetargu jego uczestnik winien:

a) okazać dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (zawierający numer PESEL),

b) okazać dokument potwierdzający wpłatę wadium,

c) przedłożyć umowę spółki cywilnej (jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w tej formie),

d) przedłożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz szczegółowych warunków organizacji przetargu i projektu umowy udostępnienia nieruchomości, będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych (załącznik nr 2),

e) w przypadku reprezentowania przedsiębiorcy przez pełnomocnika:

- okazać dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (zawierający numer PESEL),

- przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego (załącznik nr 3).

 

2) Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. c) może być przedstawiony w formie kserokopii, jednak potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

 

UWAGI:

 

Zawieszenie wykonywanej działalności gospodarczej, jak również brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów, jest podstawą niedopuszczenia oferenta do przetargu.

 

Przetarg.

Czynności związane z przetargiem wykonuje komisja przetargowa, powołana Poleceniem Służbowym Nr 2/2016 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych z dnia 22 marca 2016 r. na podstawie szczegółowych warunków organizacji przetargu (będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych) w dwóch etapach:

 

Pierwszy etap: kwalifikacja uczestników do drugiego etapu przetargu – do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy spełnią wszystkie warunki przystąpienia do przetargu, określone w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału.

 

Drugi etap: licytacje ustne, które zostaną przeprowadzone w tym samym dniu, bezpośrednio po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.

 

W trakcie prowadzenia licytacji na sali mogą być obecne tylko osoby uprawnione do udziału w licytacji i reprezentujący ich pełnomocnicy.

Miejsca, które nie zostaną wylicytowane oraz te spośród wylicytowanych, w przypadku których zwycięzcy licytacji nie podpiszą umów w terminie określonym w rozdziale III ust. 5, będą udostępnione w kolejnym przetargu.

 

 

III. ZAWARCIE UMOWY.

 

Warunki umowy i termin jej podpisania:

 

 1. Umowy zostaną zawarte zgodnie z wzorem umowy będącym do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych.
 2. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807; tj. z 8 kwietnia 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 584) oraz spółkami cywilnymi złożonymi z przedsiębiorców zarejestrowanych w trybie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, posiadającymi status aktywny (niezawieszony)
 3. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, którzy nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych
 4. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami indywidualnymi, przedsiębiorcami działającymi w formie spółki cywilnej oraz spółkami prawa handlowego, których odpowiednio: przedsiębiorca, wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz: nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków.
 5. Umowy na udostępnienia miejsc pod słupy informacyjno-ogłoszeniowe z możliwą funkcją handlową, powinny być zawarte w terminie do 31 maja 2016 r., według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium i utraty prawa do zawarcia umowy.
 6. Umowy zostaną zawarte pod warunkiem złożenia do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w terminie do 23 maja 2016 r.

1) pozytywnej opinii Plastyka Miasta, dotyczącej słupa informacyjno-ogłoszeniowego z możliwą funkcją handlową,

2) oferty najmu wnętrza słupa informacyjno-ogłoszeniowego dla prowadzenia działalności handlowej, skierowanej do przedsiębiorców prowadzących taką działalność w danej lokalizacji, wg stanu na dzień 2 marca 2016 r.

7. Umowy zawierać będą zobowiązania do ponoszenia opłat wymienionych w rozdziale I ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

a) załącznik nr 1 – załącznik graficzny wskazujący miejsca dla ustawienia słupów informacyjno-ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową, o których mowa w rozdz. I ust. 1 pkt. 1,

b) załącznik nr 2 - wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt.1 lit. d),

c) załącznik nr 3 - wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt. 1 lit. e) tiret drugi.

2. Szczegółowych informacji udzielają: Pan Daniel Bartosz oraz Pan Jacek Bodziany

– inspektorzy w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, w godz. 8.00 – 15.00, tel. (12) 616-93-16 oraz (12) 616-92-68.

 

3. W siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych (jw.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) do wglądu pozostają:

a) szczegółowe warunki organizacji przetargu,

b) wzór umowy,

c) załączniki, o których mowa w rozdz. IV ust. 1

4. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe warunki organizacji przetargu.

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
 2. W przypadku wystąpienia wątpliwości komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Przetarg otwiera przewodniczący komisji przetargowej, przedstawia członków komisji, a następnie przypomina uczestnikom informacje zawarte w rozdziale I ogłoszenia o przetargu.

 

Procedura przetargowa

Pierwszy etap – kwalifikacja oferentów

 

 1. Komisja przetargowa sprawdza dokumenty potwierdzające tożsamość osób uczestniczących w przetargu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), uczestnicy przetargu podpisują listę obecności.
 2. Komisja przetargowa dokonuje weryfikacji dokumentów wymaganych do wzięcia udziału w przetargu i kwalifikuje oferentów do uczestnictwa w licytacji. Wyniki kwalifikacji oferentów zostają odnotowane w protokole.
 3. Przewodniczący komisji przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska oraz nazwy oferentów, które zostały dopuszczone do udziału w licytacji, a następnie zapoznaje dopuszczonych do udziału w licytacji z jej procedurą, informacjami, o których mowa w rozdziale III ogłoszenia o przetargu oraz skutkami uchylenia się od zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości.
 4. Licytacja może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do udziału w licytacji tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

 

Drugi etap – licytacja

 

 1. Każde miejsce dla ustawienia słupa jest przedmiotem odrębnej licytacji.
 2. Licytację kolejnych miejsc dla ustawienia słupa prowadzi przewodniczący komisji przetargowej.
 3. Przewodniczący komisji przetargowej informuje oferentów, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 4. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej.
 5. Zgłaszać wszystkie postąpienia (licytować) mogą oferenci albo ich pełnomocnicy (należycie umocowani do udziału w przetargu).
 6. Postąpienia nie mogą wynosić mniej niż 1,00 zł.
 7. Oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 8. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny oferent biorący udział w licytacji zaoferuje cenę wyższą.
 9. Każda licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie, powyżej ceny wywoławczej.
 10. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę oferenta, która wygrała licytację. Historie postąpień oraz wyniki poszczególnych licytacji zostają odnotowane w protokole.
 11. Oferent może wylicytować najwyżej tyle miejsc dla ustawienia słupów informacyjno-ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową, za ile dokonał wpłaty wadium.
 12. Po przeprowadzeniu licytacji wszystkich miejsc dla ustawienia słupów ogłoszeniowych, przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg.
 13. Protokół z przeprowadzonego przetargu, podpisany przez wszystkich członków komisji przetargowej, stanowi podstawę zawarcia umów ze zwycięzcami poszczególnych licytacji.

zał. nr 1 - mapka

zał. nr 2 - oświadczenie

zał. nr 3 - pelnomocnictwo

Wzór umowy


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2016-03-24
Data publikacji:
2016-03-24
Data aktualizacji:
2016-03-24