Dokument archiwalny
Praca Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2015

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjno – opiniodawczym dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym miesiącu Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2015.


W 16 osobowym składzie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji zasiadają reprezentanci Rady Miasta Krakowa (4), Prezydenta Miasta Krakowa (4) oraz organizacji pozarządowych (8).

 

Pracami Rady kierują jej Współprzewodniczący:

Przedmiot i zakres działalności Rady określa uchwała nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zadaniem Rady jest w szczególności:

  1. Opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich.
  2. Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą oraz dotyczących współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi.
  3. Opiniowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.
  5. Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.
  6. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji organizacjom pozarządowym oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
  7. Promowanie dobrych praktyk współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.
  8. Współpraca z Komisjami Dialogu Obywatelskiego.
  9. Współpraca z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.
  10. Rekomendowanie przedstawiciela organizacji pozarządowej do komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

W 2015 r. w ramach swojej bieżącej aktywności KRDPP przeprowadziła konsultacje 18 projektów aktów prawa miejscowego, wyrażając 6 opinii pozytywnych oraz w 2 przypadkach odstępując od wydania opinii. W 10 przypadkach członkowie KRDPP nie opiniowali przedłożonych dokumentów. 

 

Ważnym elementem działalności Rady w ramach stałej współpracy z krakowskimi NGOs i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego był współudział w przygotowaniu projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi.

 

Prace KRDPP w roku 2015 odbywały się w ramach 11 spotkań plenarnych z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli trzeciego sektora. 

 

Comiesięczne spotkania pozwoliły na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie rozwiązań systemowych w obszarze współpracy z trzecim sektorem. Znalazły one swój wyraz między innymi  w rekomendacjach zapisanych w programach współpracy i dają one podstawę do wypracowywania rozwiązań w zakresie doskonalenia komunikacji pomiędzy członkami Rady, a pozostałymi podmiotami z nią współpracującymi. 

 

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed KRDPP będzie z całą pewnością wsparcie procesów integrujących i sieciujących trzeci sektor w Krakowie, również w kontekście rozwijania konsultacji  społecznych oraz wyborów do KRDPP kolejnej kadencji.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa - zakładce: Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

 

Zobacz także:


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA DOBRZYCKA
Data wytworzenia:
2016-02-11
Data publikacji:
2016-02-11
Data aktualizacji:
2016-05-02