Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2016-01-22)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 07.01.2016 do 27.01.2016

- obejmujące lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców - wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie pod budynkami, stanowiący załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3499/2015 i Nr 3485/2015 z dnia 22.12.2015r.

 

od 13.01.2016 do 02.02.2016

- obejmujący sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 22/2016 z 07.01.2016 r.

- obejmujący część udziału w nieruchomości gruntowej, przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w budynku na os. Centrum A 7 w Krakowie, powstałego w wyniku adaptacji części wspólnych budynku, przeznaczonego do oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste do dnia 15.09.2103r., stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 29/2016 z dnia 7.01.2016r.

 

od 14.01.2016 do 03.02.2016

- przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania na okres 2 lat nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 192/4 o pow. 0,1202 ha, obręb 12 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Oleandry w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z przeznaczeniem na obsługę komunikacyjną Domu Studenckiego „Żaczek”

 

od 18.01.2016 do 07.02.2016

- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67/141 o powierzchni 0,1504 ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Strzelców 9B w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00431846/7, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi

- obejmujący części udziałów w nieruchomości gruntowej przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz nabywców lokali powstałych w wyniku wyodrębnienia z części wspólnych budynku, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 28/2016 z dnia 07.01.2016r.

- nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie:

bezprzetargowym:

1. działkę nr 58/8 na cel zieleń przydomowa oraz działkę nr 58/12 na cele zieleń przydomowa i droga dojazdowa, obr. 59-Nowa Huta, ul. Stare Wiślisko, 1 pozycja na wykazie,

2. części działki nr 85/49, obr. 54 Nowa Huta, ul. Kamionka, na cel ogródki działkowe/rolniczy, 7 pozycji na wykazie,

3. część działki nr 140 na cele: wiata śmietnikowa i zieleń osłonowa/rolniczy oraz udział wynoszący ½ w części działki nr 140 na cel: dojście; obr. 47 Nowa Huta, os. Ogrodowe, 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 123/1, obr. 8-Nowa Huta, ul. Mikołajczyka, na cel handel, 1 pozycja na wykazie,

5. część działki nr 83/5, obr. 8-Nowa Huta, ul. Broniewskiego, na cele handel i dojście do obiektu, 1 pozycja na wykazie,

6. część działki nr 123/1, obr. 8-Nowa Huta, ul. Mikołajczyka, na cel handel, 1 pozycja na wykazie,

7. część działki nr 113/12, obr. 47-Nowa Huta, os. Willowe, na cele wiata śmietnikowa i zieleń osłonowa, 1 pozycja na wykazie,

8. część działki nr 27/13, obr. 5-Podgórze, ul. Krzewowa, na cele skład, zieleń przydomowa, oraz dojście i droga dojazdowa, 1 pozycja na wykazie,

9. część działki nr 231/6, obr. 75-Podgórze, ul. Podgórki Tynieckie, na cele: wiata śmietnikowa, droga dojazdowa, podwórze i zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

10. część działki nr 213/104, obr. 55-Podgórze, ul. Jerzmanowskiego, na cele: schody (wejście do lokalu) i dojście, 1 pozycja na wykazie,

11. działkę nr 19/53, obr. 100-Podgórze, ul. Korepty, na cel zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

12. działkę nr 279/6, obr. 69-Podgórze, ul. Czerska, na cel dojście do posesji, 1 pozycja na wykazie,

13. część działki nr 1/4, obr. 8-Podgórze, ul. Praska, na cel garaż, 1 pozycja na wykazie,

14. części działek nr 142/2 i 144/2, obr. 4-Podgórze, ul. Falista, na cel dojście i dojazd do posesji – bez możliwości zagrodzenia, 1 pozycja na wykazie,

15. działki nr 11/15, 11/16 i 11/17, obr. 22- Krowodrza, ul. Mirowska, na cel prowadzenie działalności z zakresu zadań własnych gminy, polegającej na budowie i utrzymaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, 1 pozycja w wykazie,

16. część działki nr 273/3, obr. 3- Krowodrza, ul. Bytomska, na cel warstwa dociepleniowa, 1 pozycja na wykazie,

przetargu ustnego nieograniczonego:

1. część działki nr 105/6, obr. 23 – Śródmieście, ul. Celarowska, na cel parking, 1 pozycja na wykazie.

 

od 20.01.2016 do 09.02.2016

- nieruchomości oznaczonych jako zabudowane działki ewidencyjne:

1. nr 196/28 o pow. 0,0002 ha i nr 196/29 o pow. 0,0002 ha położona w obrębie 69 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Warownej

2. nr 233/3 o pow. 0,0113 ha położona w obrębie 85 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Medalionów

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

3. nr 368/23 o pow. 0,0047 ha i nr 368/18 o pow. 0,0044 ha położone w obrębie 55 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Teligi przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej.

 

od 21.01.2016 do 10.02.2016

- nieruchomości przeznaczonej do oddania w udziałach w użytkowanie wieczyste do dnia 26.09.2094 r., objętej księgą wieczystą KR1P/00190267/2, położonej u zbiegu ulic Okulickiego i Kupały w Krakowie, oznaczonej jako działka nr 68/47 o pow. 0,0177 ha, obr 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta na rzecz Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 92 oraz osób fizycznych z przeznaczeniem na cel użytkowy, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności posadowionego tam budynku zespołu garaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zabudowanej również przedmiotowym budynkiem zespołu garaży, oznaczonej jako działka nr 314 o pow. 0,0898 ha, obr. 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00307644/3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków i pozostającej w użytkowaniu wieczystym nabywców.

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 3557/2015 z dnia 28.12.2015r. i Nr 138/2016 z dnia 19.01.2016 r.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący boks garażowy Nr G009 o powierzchni 4,12 m2, położony w zespole garaży w os. Spółdzielczym Nr 14A wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej, na której jest położony boks oznaczonej nr działki 20/9 o powierzchni 0,0005 ha objętej KW KR1P/00518698/8 obręb 51 jednostka ewidencyjna Nowa Huta.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 1774 i poz. 1777) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

od 18.01.2016 do 07.02.2016

- dotyczące części (5 x 0,0015 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym.

- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 240/9, obręb 46, jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej w Krakowie przy ul. Lubelskiej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego – Lubelska 14-18 Sp. z o.o. Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Krakowie.

 

od 25.01.2016 do 14.02.2016

- dotyczący części o pow. 0,0390 ha, nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

- dotyczący części o pow. 0,0015 ha, nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2016-01-22
Data publikacji:
2016-01-22
Data aktualizacji:
2016-01-22