Dokument archiwalny
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 ze zmianami)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 29 grudnia 2015 r. została wydana na wniosek inwestora:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Panią Ewę Zygmunt-Mielec, adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 28, 30-318 Kraków, decyzja Nr 97/L/2015 (znak: WI-VI.746.1.155.2015.KS) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w terenie zamkniętym PKP linii kolejowej nr 095 Kraków-Mydlniki – Podłęże szlak Nowa Huta – Podłęże w Krakowie (km 25,415 – 25,485) na terenie działki nr 506 obr. 33, j. ewid. Nowa Huta, w ramach inwestycji: „Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Igołomskiej (w pasie proj. drogi krajowej nr 79 Etap 2. Km: 331+944,85 – 334+682)”.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji dotyczącej

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Wojewody Małopolskiego oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Obiektów na Terenach Zamkniętych i Kolejowych, pokój nr 64 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godzinach 900 – 1700, a od wtorku do piątku w godzinach 730 – 1530, tel.: 12 39 21 490.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-01-14
Data publikacji:
2016-01-14
Data aktualizacji:
2016-01-14