Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowa-nia do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U.2015.966 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zmianami),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 22 grudnia 2015 r. została wydana decyzja Nr 06/2015 znak: WI-IX.7840.1.8.2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa prawostronnych obwałowań rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko: od km 60+325 do km 61+662 o dł.1.337 km (zadanie 1), od km 62+ 017 do km 63+183 o dł. 1.66 km (zadanie2 ) oraz od km 63+779 do km 65+160 o dł.1.381 km (zadanie 3) zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa oraz w miejscowo-ściach: Piekary i Kryspinów gmina Liszki, powiat krakowski, województwo małopolskie – po rozpa-trzeniu wniosku złożonego 08 maja 2015 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 08 maja 2015 r.) przez Pana Sławomira Szymańskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa z 28 lipca 2015 r. znak: DO-013-135/15 , Pana Bogusława Borowskiego, Dyrektora Małopolskiego Zarządu Meliora-cji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa Nr 281/2014 z 08 września 2014 r., Marszałka Województwa Małopolskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w Krakowie oraz w miejscowościach: Piekary i Kryspinów, gmina Liszki, powiat krakowski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych lub ich części, oznaczonych według katastru nieruchomo-ści, położonych w projektowanym obszarze inwestycji i będących częścią inwestycji:

a) niezbędnych do jej realizacji, znajdujących się między liniami rozgraniczającymi teren, które są obecnie własnością lub stają się własnością Skarbu Państwa (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

 jednostka ewidencyjna 126104_9 Kraków Podgórze – obręb ewidencyjny Nr 0078:

22, 65, 82, 66/2, 103/1 (103), 100/1 (100), 99/1 (99), 106/1 (106), 105/1 (105), 104/1 (104), 98/1 (98), 98/2 (98), 97/1 (97), 107/1 (107), 96/1 (96), 115/1 (115), 95/1 (95), 111/1 (111), 94/11 (94/1), 17/1 (17), 83/1 (83), 64/1 (64), 66/3 (66/1), 67/1 (67), 68/1 (68), 69/1 (69), 70/1 (70), 71/1 (71), 72/1 (72), 63/1 (63), 62/1 (62), 61/1 (61), 60/1 (60), 59/1 (59), 58/1 (58), 23/1 (23), 24/1 (24), 24/2 (24), 21/1 (21), 25/1 (25), 26/1 (26), 27/1 (27), 2/1 (2), 110/1 (110), 114/1 (114), 18/1 (18), 18/2 (18), 81/1 (81), 20/1 (20),

 jednostka ewidencyjna 126104_9 Kraków Podgórze – obręb ewidencyjny Nr 0077:

10, 11, 12, 302/1 (302), 302/2 (302), 311/1 (311), 310/3 (310/1), 310/4 (310/1), 309/1 (309), 305/1 (305), 308/3 (308/1), 307/1 (307), 306/1 (306), 260/1 (260), 256/3 (256/1), 256/6 (256/2), 254/1 (254), 255/1 (255), 196/1 (196), 197/1 (197), 5/1 (5), 6/1 (6), 40/1 (40), 8/1 (8), 9/3 (9/1), 9/5 (9/2), 4/3 (4/1), 4/4 (4/1),

 jednostka ewidencyjna 126104_9 Kraków Podgórze – obręb ewidencyjny Nr 0073:

190, 191, 164, 166, 170, 171, 10/7, 4/2, 4/4, 3/5, 3/3, 2/5, 2/23, 8/3, 189/3 (189/2), 192/3 (192/2), 193/1 (193), 194/1 (194), 195/1 (195), 196/1 (196), 197/5 (197/1), 197/8 (197/2), 197/11 (197/3), 197/13 (197/4), 198/1 (198), 199/1 (199), 200/1 (200), 201/1 (201), 202/1 (202), 152/1 (152), 154/1 (154), 158/1 (158), 213/1 (213), 212/1 (212), 211/1 (211), 214/1 (214), 215/1 (215), 216/1 (216), 160/1 (160), 162/1 (162), 167/1 (167), 168/1 (168), 165/1 (165), 163/1 (163), 161/1 (161), 178/1 (178), 178/2 (178), 10/10 (10/6), 59/5 (59/2), 3/6 (3/1), 2/37 (2/3), 2/38 (2/3), 7/3 (7/1), 6/3 (6/1), 2/45 (2/28), 2/42 (2/24), 2/43 (2/24), 2/40 (2/20), 1/1 (1), 1/2 (1), 138/7 (138/1), 16/15 (16/4), 2/48 (2/7),

 jednostka ewidencyjna 120607_2 Liszki – obręb ewidencyjny Nr 0011 Piekary:

928/31, 928/36, 928/91 (928/39), 928/89 (928/37), 928/87 (928/32), 928/85 (928/30),

 jednostka ewidencyjna 120607_2 Liszki – obręb ewidencyjny Nr 0007 Kryspinów:

1110/100, 1136/18, 1110/133 (1110/69), 1136/28 (1136/20), 1110/135 (1110/114), 1136/26 (1136/17), 1136/24 (1136/6),

b) niezbędnej do jej realizacji, znajdującej się między liniami rozgraniczającymi teren, która jest obecnie własnością Skarbu Państwa, na której nie będą prowadzone roboty budow-lane:

 jednostka ewidencyjna 120607_2 Liszki – obręb ewidencyjny Nr 0007 Kryspinów:

1110/100,

c) niezbędnej do jej funkcjonowania, która nie staje się własnością Skarbu Państwa, ale wobec której trwale ogranicza się sposób korzystania:

 jednostka ewidencyjna 126104_9 Kraków Podgórze – obręb ewidencyjny Nr 0077:

4/2.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia pozwolenia na realizację ww. inwestycji, w tym w szczególności dotyczące: określenia projektowanego obszaru inwestycji poprzez wskaza-nie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji znajdujących się w liniach rozgraniczających teren oraz nieruchomości niezbędnych do jej funkcjonowania, wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania, zatwierdzenia podziału nieruchomości, oznaczenia według katastru nierucho-mości lub ich części, niezbędnych do jej realizacji, które stają się własnością Skarbu Państwa oraz oznaczenie według katastru nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa, ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania, zatwierdzenia projektu budowlanego, określenia terminu wydania nieruchomości, nałożenia obowiązku przeprowadzenia przed przystąpieniem do robót budowlanych kontroli obejmującej występowanie na terenie objętym inwestycją gatunków chronionych, określe-nia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych. oraz nadania ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w siedzibie Małopol-skiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 22 (parter), w poniedziałki w godz. 900 –1700, a od wtorku do piątku w godz. 830 – 1530, telefon: 12 39 21 663.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozosta-łych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwiesz-czenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia się o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Gminy Liszki i w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Gminy Liszki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz w prasie lokalnej.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2015-12-24
Data publikacji:
2015-12-24
Data aktualizacji:
2015-12-24