Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

AU-01-2.6740.4.15.2015.MMS

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 267.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 30.10.2015 r., została wydana decyzja nr 18/4/2015, znak: AU-01-2.6740.4.15.2015.MMS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego:

„Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj- węzeł Łagiewnicki) wraz z linią tramwajową. Etap I: budowa odcinka ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej obejmująca swoim zakresem:

budowę ulicy 8 Pułku Ułanów od hm 0+00.00 do hm 0+82.00 osi A-B (kategorii drogi gminnej) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ruczaj (kat. gminnej) oraz z budową kanalizacji ogólnospławnej, oświetlenia ulicznego, przebudową sieci gazowej, zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej SN, zabezpieczeniem sieci wodociągowej, a także rozbiórką: urządzeń budowlanych (ogrodzeń), tymczasowych obiektów budowlanych (dwóch garaży i dwóch obiektów gospodarczych) oraz wpustu ulicznego z przykanalikiem; na działkach ewidencyjnych położonych w Krakowie w liniach rozgraniczających inwestycję, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości ( oznaczonych pogrubieniem w nawiasie):

- na działach nr ewid. 231/2, 233/4, 234/3, w obrębie nr 33 Podgórze

- na części działki nr ewid. 228/8 (228/15) w obrębie nr 33 Podgórze

- na części działki nr ewid. 302/19 w obrębie 31 Podgórze stanowiącej istniejący pas drogowy”

Decyzją nr 18/4/2015 zezwolono na realizację drogi na ww. działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 33:

1. Działka nr 228/8 objęta KR1P/00344290/7 o pow. 0,5113 ha, dzieli się na działki nr:

● 228/15 o pow. 0,0811 ha – pod drogę

● 228/16 o pow. 0,4302 ha – dotychczasowe władanie (pod drogę objętą odrębnym postępowaniem).

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 18/4/2015 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 28 dni od dnia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-11-16
Data publikacji:
2015-11-16
Data aktualizacji:
2015-11-16