Dokument archiwalny
I etap konsulatcji społecznych Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-30

W związku z trwającym opracowaniem "Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030", Wydział Kształtowania Środowiska wraz z Miejskim Centrum Dialogu UMK organizują I etap konsultacji społecznych dla mieszkańców wszystkich dzielnic Miasta, w formie otwartych warsztatów.

 

Terminy konsultacji:

  • Dzielnica I Stare Miasto - 26.11.2015 godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1,
  • Dzielnica II Grzegórzki - 24.11. 2015 godz. 17.00 w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym im. "Szarych Szeregów", Al. Powstania Warszawskiego 6.

Spotkania dla kolejnych Dzielnic odbędą się w styczniu i lutym 2016.

 

Konsultacje będą otwarte dla wszystkich chętnych; nie są wymagane wcześniejsze zapisy. Warsztaty prowadzić będą eksperci z Fundacji Sendzimira.

 

Cele i założenia I etapu konsultacji:

  1. poinformowanie społeczności Krakowa o przystąpieniu przez Gminę Miejską "Kraków do sporządzenia Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni," przedstawienie celów sporządzenia "Kierunków";
  2. przedstawienie mieszkańcom uwarunkowań kształtowania terenów zieleni i istniejących zasobów dzielnic w tym zakresie;
  3. zebranie informacji na temat oczekiwań w zakresie zagospodarowania terenów zieleni, ich rewaloryzacji, wartości, jaką posiadają poszczególne tereny zieleni dla społeczności Krakowa (które z nich uważają za najważniejsze i dlaczego), zapotrzebowania społeczności lokalnej na nowe tereny zieleni, oczekiwanego programu funkcjonalnego tych terenów, preferowanych form rekreacji itp.;
  4. pozyskanie informacji o dostępności terenów zieleni, wspólne zdefiniowanie barier, kolizji, ewentualnych obszarów konfliktowych -> stworzenie listy problemów do rozwiązania;
  5. zbadanie poziomu poczucia bezpieczeństwa użytkowników istniejących terenów zieleni, wspólne zdefiniowanie źródeł zagrożenia-> stworzenie listy problemów do rozwiązania;
  6. zebranie wniosków, uwag, opinii w zakresie utrzymania i kształtowania terenów zieleni w Krakowie;
  7. nawiązanie współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rzecz utrzymania i rozwoju terenów zieleni;
  8. określenie we współpracy z interesariuszami priorytetowych kierunków rozwoju zieleni oraz zarządzania terenami zieleni.

Ustalenia I etapu konsultacji posłużą do opracowania koncepcji rozwoju systemu terenów zieleni dla Krakowa.

 

W II etapie konsultacji koncepcja zostanie przedstawiona mieszkańcom do dalszych uwag, a następnie zostanie opracowana ostateczna wersja dokumentu "Kierunków", do uchwalenia przez Radę Miasta Krakowa.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2015-11-13
Data publikacji:
2015-11-13
Data aktualizacji:
2015-11-13