Dokument archiwalny
Wznowienie rozpatrywania wniosków dot. TBS

 

Gmina Miejska Kraków

z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje,

iż wznawia rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków

kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność

Towarzystw Budownictwa Społecznego

wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków

 

Wznowienie rozpatrywania i kwalifikowania wniosków obejmuje wnioski złożone

do 30 listopada 2015 r.

 

Uprawnionymi do starania się o wynajem lokalu z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego są osoby spełniające kryteria określone w zarządzeniu Nr 2406/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków (z późn zm.).

Uprawnionymi do wynajmu lokalu z zasobu TBS są osoby, które:

1) są najemcami lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

2) zamieszkują z zamiarem pobytu stałego w lokalu położonym na terenie Gminy, w którym powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na osobę jest mniejsza niż 5 m2;

3) są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Gminy lub prowadzonych przez Gminę oraz rodzin zastępczych, których miejsce zamieszkiwania znajduje się na terenie Gminy;

4) posiadają prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające popełnienie przestępstwa, którego ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem, pozbawiającego możliwości zamieszkiwania w lokalu położonym na terenie Gminy, w którym zamieszkiwały z zamiarem stałego pobytu;

5) posiadają prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu, w którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego albo nie orzekał o istnieniu lub braku takiego uprawnienia lub ostateczną decyzję administracyjną o opróżnieniu lokalu mieszkalnego;

6) zamieszkują w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;

7) zamieszkują w lokalu lub jego części nie wchodzącym w skład zasobu, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innego tytułu prawnego umożliwiającego zamieszkiwanie pod warunkiem, że:

a) upłynął okres na jaki został zawarty lub utracono tytuł prawny wskutek wypowiedzenia;

b) kwota opłat za używanie lokalu, przekraczała w momencie upływu okresu wypowiedzenia lub okresu na jaki został zawarty tytuł prawny 50 % miesięcznych dochodów wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem;

c) powierzchnia zajmowanego lokalu lub jego części nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej przyjętej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

8) są osobami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

9) utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy lub art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy;

10) utraciły tytuł prawny do lokalu nie wchodzącego w skład zasobu wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego;

11) zamieszkujące w budynkach hoteli pracowniczych (np. hotele asystenckie, hotele pielęgniarskie) położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków na podstawie obowiązującego tytułu prawnego;

12) dokumentujące ukończenie krakowskich szkół w ostatnich 15 latach poprzedzających złożenie wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu

w zasobach TBS i spełniające łącznie następujące przesłanki:

- nie posiadają na terenie Gminy Miejskiej Kraków tytułu własności do lokalu, budynku lub innej nieruchomości stanowiącej podstawę do zaspokojenia potrzeb we własnym zakresie,

- nie posiadają stałego zameldowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

- są zatrudnione na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Kryterium dochodowe dla ww. osób ubiegających się o wynajem lokalu TBS wynosi:

 

Wielkość rodziny

Minimalny dochód

(miesięcznie netto)

Gospodarstwo jednoosobowe

 1.760,90 zł

(200 % najniższej emerytury)

Gospodarstwo dwuosobowe

 1.540,79 zł / os

(175 % najniższej emerytury)

Gospodarstwo wieloosobowe

 1.320,67 zł / os

(150% najniższej emerytury)

 

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a – Punkt Obsługi Mieszkańców (parter).

Gmina Miejska Kraków w ramach umów o partycypację w kosztach budowy lokali

w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego nabyła prawo do kierowania wytypowanych osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych. W ramach

ww. umów w latach 1998-2004 wybudowano 933 lokale mieszkalne.

Aktualnie gmina wynajmuje wyłącznie lokale pozyskane z tzw. naturalnego ruchu ludności (tj. lokale opuszczone przez byłego najemcę wskutek np. rozwiązania umowy, zgonu, eksmisji itd.).

Rokrocznie Gmina pozyskuje z tzw. naturalnego ruchu ludności około

10-15 lokali mieszkalnych, w stosunku do których dysponuje prawem kierowania osób do zawarcia umów najmu lokali.

Lokale mieszkalne w TBS są wynajmowane wyłącznie na podstawie umów najmu zawartych na czas nieokreślony. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłacenie przez osoby kierowane kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu.

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w TBS nie może być wyższa

w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokalu (aktualnie 15,74 zł za m2).

Dodatkowe informacje w sprawie wynajmu lokalu z zasobu TBS można uzyskać pod numerami telefonu: 12 616-82-25 lub 12 616-82-44.

 

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 20 lipca 2015 r., poz. 4508).

2. Zarządzenie Nr 2406/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

3. Zarządzenie Nr 2766/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 września 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2406/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

29 września 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

4. Zarządzenia Nr 2833/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wznowienia rozpatrywania i kwalifikowania wniosków kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

ZAŁĄCZNIK:

 

Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobów TBS

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2015-10-26
Data publikacji:
2015-10-26
Data aktualizacji:
2015-10-28