Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu na prawach strony Stowarzyszenia

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.83.2015.WM

 

 

                                                                     OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa centrum logistycznego firmy 2GO Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą techniczną, położonego w Krakowie, przy ul. Tadeusza Śliwiaka na działkach nr 161/24, 160/17, 158/11, 157/24, 156/17, 152/34, 152/38 obr. 23 Podgórze oraz nr 257/5, 257/6, 256/3 obr. 106 Podgórze”, prowadzonego na wniosek spółki: 2GO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, Mikołajska 13, 31-027 Kraków, wydane zostało postanowienie znak WS-04.6220.83.2015.WM z dnia 12.10.2015 r. o dopuszczeniu do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu: Stowarzyszenia „Partycypuj”, ul. Rączna 33, 30-741 Kraków.

 

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznawać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502, w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

 

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 13 października 2915 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2015-10-13
Data publikacji:
2015-10-13
Data aktualizacji:
2015-10-13