Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU-02-1.6733.225.2015.WKA Kraków, dnia 02.10.2015

 

 

OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, iż

 

w dniu 16.09.2015r. został zmieniony wniosek

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: - zadanie nr 1 – Wiślana trasa rowerowa WTR” – w zakresie przebiegającym przez teren Miasta Kraków na styku z Gminą Skawina oraz na styku z Gminą Liszki, na działkach nr 271, 270, 265, 262, 263, 261, 260, 255, 254, 252, 251, 250, 249 obr.78 Podgórze, 4/1, 5 obr.77 Podgórze, 105/12, 103/5, 10/3 obr.1 Podgórze w Krakowie.

 

prowadzonej na wniosek: Zarządu Województwa Małopolskiego – ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Kwaśnego

 

w zakresie wyłączenia z wniosku działek nr 271, 270, 265, 262, 263, 261, 260, 255, 254, 252, 251, 250, 249 obr.78 Podgórze, 4/1, 5 obr.77 Podgórze.

 

Tytuł inwestycji po zmianie wniosku brzmi:

„Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: - zadanie nr 1 – Wiślana trasa rowerowa WTR” – w zakresie przebiegającym przez teren Miasta Kraków na styku z Gminą Liszki, na działkach nr 105/12, 103/5, 10/3 obr.1 Podgórze w Krakowie.

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 stanowisko nr 2 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 – 15.00

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 - wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.- wyciąg):

Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternasty dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-10-02
Data publikacji:
2015-10-02
Data aktualizacji:
2015-10-02