Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków” (PGN) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków został opracowany projekt dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków” (PGN) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokument wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich sektorach jak: budownictwo publiczne i prywatne, transport publiczny i indywidualny, energetyka, gospodarka przestrzenna, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami dla osiągnięcia:

1. redukcji emisji gazów cieplarnianych przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju miasta,

2. poprawy jakości powietrza.

W dokumencie zawarto charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację obszarów problemowych, analizę scenariuszy rozwiązań dla wyznaczonych kierunków działań. Ponadto dokument zawiera zaplanowane działania ograniczające zużycie energii i redukujące emisję dwutlenku węgla.

Zgodnie z art. 46 pkt 2 UUOŚ Gmina Miejska Kraków przystąpiła do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu w ramach, której Organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu przed przyjęciem dokumentu (art. 30 UUOŚ).

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zamieszczony również na stronie Dialogu Społecznego oraz wyłożony jest do wglądu w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pokój nr 222.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pokój nr 222 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: andrzej.krasnienski@um.krakow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. Zgodnie z art. 41 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

 

Załączniki:

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków

Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SEBASTIAN MEREK
Data wytworzenia:
2015-07-16
Data publikacji:
2015-07-16
Data aktualizacji:
2015-07-16