Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.91.2012.RJ

 

 

                                                                 OBWIESZCZENIE

 

I. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Zawiadamiam, iż w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa zespołu budynków usługowych, usługowo biurowych oraz mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami parkingowymi naziemnymi, garażami podziemnymi oraz dojazdami i infrastrukturą techniczną obejmującą działki nr: 218/18, 218/19, 218/20, 218/21, 218/22, 218/23, 218/24 obr. 8 Śródmieście oraz dodatkowo w zakresie infrastruktury technicznej, dojść, i dojazdów na działkach nr 180/13, 180/14, 192, 207, 211, 212/1, 214/1, 218/9, 218/10, 218/11, 218/13, 218/14, 219/11, 219/13, 294, obr.8 Śródmieście przy ul. Wita Stwosza w Krakowie", prowadzonego na wniosek B2 Studio spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków, wnioskodawca przedłożył na wezwanie RDOŚ materiały uzupełniające raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zaś organem właściwym do wydania opinii jest zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 2 UUOŚ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 504 gdzie pozostaje ona do wglądu. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można

ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 504 lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku ww. postępowania.

Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

II. Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) oraz 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3, 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 UUOŚ zawiadamia się strony, że tutejszy organ ponownie wystąpił o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (adres do korespondencji: ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków)

Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 28 maja 2015 r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2015-05-28
Data publikacji:
2015-05-28
Data aktualizacji:
2015-05-28