Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

AU-01-2.6740.4.7.2015.BUR

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację drogi nr 1/736/2010 z 27.05.2010 r., znak: AU-01-2-BSP.736-7/2010, oraz o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 10.04.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Marcinko, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu – ul. Centralna 53 Kraków, w imieniu którego przed urzędem występuje Pan Dominik Adamczyk,

 

w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

nr 1/736/2010 z 27.05.2010 r., znak: AU-01-2-BSP.736-7/2010

dla zamierzenia budowlanego:

„Budowa układu dróg gminnych klasy „L” wraz z rozbudową jezdni zachodniej ulicy Herberta jako drogi powiatowej klasy „GP” w km 2+358.05 – km 2+685.48 dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej obszaru Centrum JP II w Krakowie (wraz z mostem na rzece Wildze, odwodnieniem, kanalizacja deszczową, kanalizacja ogólnospławną, oświetleniem ulicznym i linia kablową zasilająca, ekranem akustycznym, oraz przebudową istniejących sieci elektroenergetycznych)”

Na działkach ewidencyjnych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – nawiasie podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia projektu podziału niniejszą decyzją i jest przeznaczona pod drogę)

78/1, część działki nr 57/1 (57/5), część działki nr 57/2(57/8), część działki nr78/2 (78/5), część działki nr 86/32 (86/47), część działki nr 86/34 (86/49), część działki nr 86/35 (86/51), część działki nr 86/36 (86/53), część działki nr 86/38 (86/55) – położonych w obrębie nr 45 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie,

nr: 380/1, 381/1, 381/5, 427/16, 427/18, 427/20, 427/22, 428/10, 428/13, 428/14, 428/2, 428/4, 428/5, 432/2 – położonych w obrębie nr 46 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie,

nr: 1/34, 1/36, 1/42, 1/44, 1/46, 1/52, 1/53, 1/54, 19/1, 19/3, 20/1, 58, 61/10 i część działki nr 1/56 (1/59) – położonych w obrębie nr 66 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie,

w części dotyczącej działek położonych w jednostce ewidencyjnej Podgórze w Krakowie:

w obr. 45, dz. nr: 78/1, 78/5, 86/53, 86/73, 86/74;

w obr. 66, dz. nr: 1/52, 58, 1/59

w zakresie:

- zmiany projektu obiektu mostowego na rzece Wildze w km 0+010.72 – 0+029.20

- zmiany projektu układu drogowego [jezdnia dojazdowa w km 0+000.00 – 0+157.72 (odc. A-B1)

oraz jezdnia dojazdowa w km 0-007.57 – 0+141.28 (odc. C’-A-D1)]

 

oraz w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Rozbudowa drogi gminnej klasy „L” w Krakowie w km 0-007.57 – km 0+046.15,

- na części działki ewidencyjnej położonej w liniach rozgraniczających teren inwestycji nr (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję): 1/70 (1/71), położonych w obr. 66 j. ew. Kraków – Podgórze.”

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości

(pogrubieniem oznaczono nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję):

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 66:

Działka nr 1/70, dzieli się na działki nr: 1/71 i 1/72.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 pok. 3, telefon: 616 80 93.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-05-19
Data publikacji:
2015-05-19
Data aktualizacji:
2015-05-19