Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 18 marca 2015 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego,

znak: WI-IX.7821.1.12.2014 o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego

decyzją Starosty Wielickiego, znak: BGN.6740.1.8.2013 z 31 lipca 2013 r. o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ulic Rogozińskiego, alei Pokoju,

Kordylewskiego, wraz ze skrzyżowaniem, linią tramwajową w alei Pokoju oraz infrastrukturą

techniczną, utrzymaną w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego, znak: WI-IX.7821.1.23.2013

z 30 stycznia 2014 r. − po rozpatrzeniu wniosku o wznowienie ww. postępowania.

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego w siedzibie

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury,

Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), w poniedziałek w godz.

9:00 – 16:30, a od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30, tel.: 12 39 21 946.

Na ww. postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za

pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 7 dni od dnia

doręczenia ww. postanowienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za

dokonane w dniu odbioru postanowienia przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14

dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta

Krakowa (właściwego ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej Urzędu Miasta

Krakowa, w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronie BIP

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz w prasie lokalnej.

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego wysyła się

dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany

w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze

nieruchomości jest skuteczne.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-03-25
Data publikacji:
2015-03-25
Data aktualizacji:
2015-03-25