Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

AU-01-2.6740.4.7.2015.BUR

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

i postanowienia o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 267.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z póżn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 12.06.2015 r., została wydana decyzja nr 7/4/2013, znak: AU-01-2.6740.4.7.2015.BUR, zmieniająca decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/736/2010 z 27.05.2010 r., znak: AU-01-2-BSP.736-7/2010 oraz zatwierdzającej projekt budowlany zamienny dla zamierzenia budowlanego:

„Budowa układu dróg gminnych klasy „L” wraz z rozbudową jezdni zachodniej ulicy Herberta jako drogi powiatowej klasy „GP” w km 2+358.05 – km 2+685.48 dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej obszaru Centrum JP II w Krakowie (wraz z mostem na rzece Wildze, odwodnieniem, kanalizacja deszczową, kanalizacja ogólnospławną, oświetleniem ulicznym i linia kablową zasilająca, ekranem akustycznym, oraz przebudową istniejących sieci elektroenergetycznych)”

Na działkach ewidencyjnych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – nawiasie podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia projektu podziału niniejszą decyzją i jest przeznaczona pod drogę)

78/1, część działki nr 57/1 (57/5), część działki nr 57/2(57/8), część działki nr78/2 (78/5), część działki nr 86/32 (86/47), część działki nr 86/34 (86/49), część działki nr 86/35 (86/51), część działki nr 86/36 (86/53), część działki nr 86/38 (86/55) – położonych w obrębie nr 45 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie,

nr: 380/1, 381/1, 381/5, 427/16, 427/18, 427/20, 427/22, 428/10, 428/13, 428/14, 428/2, 428/4, 428/5, 432/2 – położonych w obrębie nr 46 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie,

nr: 1/34, 1/36, 1/42, 1/44, 1/46, 1/52, 1/53, 1/54, 19/1, 19/3, 20/1, 58, 61/10 i część działki nr 1/56 (1/59) – położonych w obrębie nr 66 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie,

w części dotyczącej działek położonych w jednostce ewidencyjnej Podgórze w Krakowie:

w obr. 45, dz. nr: 78/1, 78/5, 86/53, 86/73, 86/74;

w obr. 66, dz. nr: 1/52, 58, 1/59

w zakresie:

- zmiany projektu obiektu mostowego na rzece Wildze w km 0+010.72 – 0+029.20

- zmiany projektu układu drogowego [jezdnia dojazdowa w km 0+000.00 – 0+157.72 (odc. A-B1)

oraz jezdnia dojazdowa w km 0-007.57 – 0+141.28 (odc. C’-A-D1)]

 

oraz zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej klasy „L” w Krakowie w km 0-007.57 – km 0+046.15, - na części działki ewidencyjnej położonej w liniach rozgraniczających teren inwestycji nr (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję): 1/70 (1/71), położonych w obr. 66 j. ew. Kraków – Podgórze oraz na części działki ewidencyjnej położonej poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji: nr 58, położonej w obr. 66 j. ew. Kraków – Podgórze.

 

Decyzją nr 7/4/2015 zezwolono na realizację drogi na ww. działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 50:

1. Działka nr 1/70 objęta KR1P/00211172/3 o pow. 27,9686 ha, dzieli się na działki nr:

• 1/71 o pow. 0,0353 ha – pod drogę

• 1/72 o pow. 27,9333 ha – dotychczasowe władanie

 

Decyzji nr 7/4/2015 nadano postanowieniem z 15.06.2015 r. rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 7/4/2015 i postanowienia z 15.06.2015 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 7/4/2015 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 28 dni od dnia niniejszego obwieszczenia.

 

Na postanowienie z 15.06.2015 r. o nadaniu decyzji nr 7/4/2015 rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, w terminie 21 dni od dnia niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-08-13
Data publikacji:
2015-06-19
Data aktualizacji:
2015-06-19