Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

BGN.6740.1.11.2014

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolityDz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm. ) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa reprezentowanego przez P. Wojciecha Ciszek przekazany Staroście Wielickiemu przez Wojewodę Małopolskiego postanowieniem z dnia 26.06.2014 r. znak: WI-IX.7820.1.23.2014, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ul. Chabrowej jako drogi gminnej klasy dojazdowej na odcinku od ul. Łokietka hm 0+06,55 do hm 0+40,50 w zakresie: rozbudowy jezdni ul. Chabrowej; przebudowy ul. Łokietka w zakresie włączenia ul. Chabrowej do ul. Łokietka wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. Łokietka w hm 0+02,30 do hm 0+06,55; budowy bezpiecznika; remontu chodnika; przebudowy zjazdu; budowy wpustu deszczowego z przyłączem kanalizacji deszczowej; przebudowy kolidujących sieci: doziemnej sieci elektroenergetycznej nn, napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn i oświetlenia ulicznego, napowietrznej sieci teletechnicznej; zabezpieczenia istniejących sieci rurami ochronnymi: teletechnicznej, elektroenergetycznej nn, elektroenergetycznej Sn, gazowej; rozbiórki ogrodzenia, wpustu deszczowego z przyłączem, doziemnej sieci elektroenergetycznej nn, napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn i oświetlenia ulicznego, napowietrznej sieci teletechnicznej, jezdni, chodnika; wycinki kolidującej zieleni.”

Lokalizacja inwestycji: (w nawiasach podano numery działek przed podziałem):

1. Działki w liniach rozgraniczających ul. Chabrowej

• nr ewid.: 797/49 (797/46); 797/4 (796) obr. 33 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie.

• nr ewid.: 795/1 obr. 33 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie - działka nie podlega podziałowi z uwagi na to, że stanowi istniejący pas drogowy ulicy Chabrowej.

2. Działki poza liniami rozgraniczającymi ul. Chabrowej na których zachodzi:

• konieczność przebudowy drogi innej kategorii:

◦ nr ewid.: 1 obr. 31 jedn. ewid Krowodrza w Krakowie

• konieczność ustalenia obowiązku przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu:

◦ nr ewid: 796/3 (796); 797/43 obr. 33 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie;

◦ nr ewid.: 1; 72; 74; 75/1 obr. 31 Krowodrza w Krakowie.

Jednocześnie zostało wydane postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku usunięcia w terminie do 19.09.2014r. nieprawidłowości występujących w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 k.p.a., mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przez wnioskodawcę oraz składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.- pt. 7.30-15.30.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa i Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2014-08-12
Data publikacji:
2014-08-12
Data aktualizacji:
2014-08-12