Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu

 

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 9.05.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Marcinko Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu – ul. Centralna 53 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ulicy Stawowej (klasy lokalnej - L, kategoria - droga gminna) km: 0+002.50 + 0+199.50, wraz z budową odwodnienia drogowego i budową sieci oświetlenia ulicznego w Krakowie - na działkach (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję): 1320/1, 1321/1 (1321/3), 1519, 1368/3, 367/4 (1367/5), 1366/2 (1366/3), 1365/2 (1365/3), 1364/2 (1364/3), 1363/2 (1363/3), 1362/2 (1362/3), 1360 (1360/1), 1359 (1359/1), 1358/2 (1358/3), 1357/2 (1357/3), 1356/2 (1356/3), 1330, 1331, 1332, 1333, 1498 położonych w obrębie 33 jednostka ewidencyjna Kraków - Krowodrza."

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości wg poniższego zestawienia podziałów (pogrubienie oznacza działkę zajętą pod inwestycję objętą wnioskiem):

 

L.P. Numer działki – stan dotychczasowy Numer działki – stan nowy

Obręb 33

1 1321/1 1321/3, 1321/4

2 1367/4 1367/5, 1367/6

3 1366/2 1366/3, 1366/4

4 1365/2 1365/3, 1365/4

5 1364/2 1364/3, 1364/4

6 1363/2 1363/3, 1363/4

7 1362/2 1362/3, 1362/4

8 1360 1360/1, 1360/2

9 1359 1359/1, 1359/2

10 1358/2 1358/3, 1358/4

11 1357/2 1357/3, 1357/4

12 1356/2 1356/3, 1356/4

 

 

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 pok. 3, telefon: 616 8085. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-06-30
Data publikacji:
2014-06-30
Data aktualizacji:
2014-06-30