Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wszczęciu w dniu 29 maja 2014 r. postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-VI.746.1.25.2014.BC), na wniosek inwestora: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109, działającego przez pełnomocnika, Pana Bartłomieja Skoczka, adres do korespondencji: Pracownia Architektoniczna Wasko-Projekt s.c., 31-213 Kraków, ul. Bursztynowa 5, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa zespołu budynków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Krakowie (budynek biurowo-administracyjny wraz z masztem antenowym, budynek garażowo-gospodarczy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą, instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, oświetlenia zewnętrznego, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami szczelnymi, instalacją c.o. i teletechniczną) wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (budowa zjazdu z drogi wewnętrznej – ul. Starego Wiarusa, wewnętrznym układem drogowym i 106 miejscami postojowymi) oraz ogrodzeniem przy ul. Łokietka w Krakowie, na działkach nr 297 i 296/14 obr. 32 Kraków – Krowodrza (teren zamknięty).

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 64, tel. 12-39-21-681 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-06-11
Data publikacji:
2014-06-11
Data aktualizacji:
2014-06-11