Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30, art. 33 – 36, art. 88 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

ZAWIADAMIA

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj. procedury wszczętej na wniosek złożony 13 grudnia 2013 r. (uzupełniony pismami z 7 stycznia i 21 lutego 2014 r.) przez Pana Mariusza Kozoduja, MPRB Sp. z o.o., 30-703 Kraków, ul. Dekerta 18, pełnomocnika inwestora: Gminy Miejskiej Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej, przebudowa i budowa instalacji elektroenergetycznej, przebudowa sieci gazowej niskoprężnej i średniej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa linii tramwajowej wraz z układem drogowym w zakresie terenów kolejowych zamkniętych na działkach nr 502/23 jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb ewidencyjny nr 5; 242/25 jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb ewidencyjny nr 16 w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”.

W związku z powyższym informuje się o:

- przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,

- zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Organem właściwym do uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, pok. nr 15 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 900 – 1630, wtorek - piątek 730 – 1500.

Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej – adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Infrastruktury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 3921459, fax. 12 3921917, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres: jgol@malopolska.uw.gov.pl w terminie od 2.04.2014 r. do 22.04.2014 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

Wojewoda Małopolski

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-04-02
Data publikacji:
2014-04-02
Data aktualizacji:
2014-04-02