Dokument archiwalny
Informacja o przetargu na udostępnienie miejsca do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych w Rynku Głównym

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na udostępnienie miejsca do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych w Rynku Głównym

zgodnie z uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto oraz zarządzeniem Nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2014 r. o godzinie 8.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10 w sali numer 120

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

 

1. Przedmiot udostępnienia.

 1. Przedmiotem udostępnienia jest miejsce do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Możliwość prowadzenia punktu do wybijania medali pamiątkowych wynika z uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto i jest wskazane w załączniku nr 2 do ww. uchwały jako miejsce pod „pamiątki i inne” w Rynku Głównym (dz. nr 580/4 obr. 1 Śródmieście).
 3. Miejsce do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych na terenie Rynku Głównego, obejmuje:
  1. powierzchnię określoną wymiarami rzutu poziomego prasy do wybijania medali pamiątkowych – maksymalnie 2,0 m².
  2. powierzchnię zajmowaną przez sprzedającego - 0,5 m2.

 

2. Czas udostępnienia.

Umowa udostępnienia będzie obowiązywać do dnia 31 października 2014 r., począwszy od dnia jej zawarcia (podpisania).

 

3. Warunki prowadzenia handlu.

 1. Dopuszczalny asortyment: medale pamiątkowe z symbolami miasta Krakowa.
 2. Przed zawarciem umowy prasa do wybijania medali pamiątkowych musi uzyskać pozytywną opinię Plastyka Miasta.
 3. Prasa do wybijania medali pamiątkowych musi być usuwana codziennie po zakończeniu działalności.

 

4. Opłaty.

 1. Opłata dzienna za udostępnienie miejsca do prowadzenia handlu ruchomego na terenie Rynku Głównego obejmuje powierzchnię prasy do wybijania medali, określoną wymiarami rzutu poziomego, oraz powierzchnię zajmowaną przez sprzedającego wynoszącą 0,5 m2, przeliczoną według wylicytowanej stawki. Opłata za udostępnienie miejsca do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych ustalona w drodze przetargu jest płatna miesięcznie z góry.
 2. Dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w wysokości określonej w obowiązującej uchwale Rady Miasta Krakowa za powierzchnię określoną w umowie.

 

5. Cena wywoławcza.

Wynosi 3,30 zł netto za 1 m2 zajętej powierzchni, określonej w rozdziale I ust. 1 pkt 3 lit. a), b), za każdy dzień + należny podatek VAT.

 

II. WARUNKI WYMAGANE OD PRZEDSIĘBIORCÓW.

 

1. Warunki przystąpienia do przetargu.

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorcy, którzy:

 1. Mają zawartą z Gminą Miejską Kraków nie więcej niż jedną umowę na prowadzenie handlu ruchomego w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.
 2. Złożyli komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.
 3. Wnieśli wadium w wysokości 500 zł (pięćset złotych) w terminie do dnia 25 marca 2014 r.
  1. Wpłaty wadium z dopiskiem „WADIUM – MEDALE” dokonywać można:
   • w formie gotówkowej w podanej wyżej wysokości, w kasie Wydziału Finansowego UMK, Plac Wszystkich Świętych ¾ przed upływem terminu do wnoszenia wadium (kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 ),
   • w formie przelewu wpłacane w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 25 marca 2014 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Miasta. Numer rachunku depozytowego UMK 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667.
  2. Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie przedsiębiorcy z postępowania.
  3. Wadium wpłacone przez przedsiębiorcę, który wylicytuje miejsce do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy.
  4. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy przedsiębiorcy, wadium ulegnie przepadkowi.
  5. Uczestnikom przetargu, którzy nie wylicytują miejsca do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia zakończeniu przetargu. W przypadku unieważnienia przetargu wadium zostanie zwrócone wszystkim przedsiębiorcom, którzy je wpłacili.

 

W przetargu nie mogą brać udziału przedsiębiorcy:

 1. którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca handlowe w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, ale nie podpisali umowy udostępnienia miejsca,
 2. z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych z ich winy lub na ich wniosek.

 

2. Dokumenty warunkujące przystąpienie do przetargu.

 1. Po otwarciu przetargu jego uczestnik winien:
  1. okazać dokument potwierdzający tożsamość (zawierający numer PESEL – np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
  2. przedłożyć umowę spółki cywilnej (jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w tej formie),
  3. przedłożyć decyzję nadania numeru NIP dla spółki cywilnej (jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w tej formie) oraz każdego przedsiębiorcy (w przypadku przedsiębiorcy dopuszcza się możliwość pisemnego podania numeru NIP),
  4. okazać dokument potwierdzający wpłatę wadium (niezależnie od sposobu wpłaty),
  5. przedłożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowych warunków organizacji przetargu oraz wzoru umowy (załącznik nr 2),
  6. w przypadku reprezentowania przedsiębiorcy przez pełnomocnika:
   • okazać dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (zawierający numer PESEL – np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
   • przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego (załącznik nr 3).
  7. przedłożyć umowę zawartą z Gminą Miejską Kraków na używanie nazwy i herbu miasta Krakowa.
 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a), e), f), muszą być przedstawione w formie oryginału, a w pozostałych przypadkach mogą być przedstawione w formie kserokopii, jednak potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę.

 

UWAGA:

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia przedsiębiorcy do przetargu.

 Przystępujący do przetargu muszą posiadać aktywny (niezawieszony) status wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

3. Przetarg.

Czynności związane z przetargiem wykonuje komisja przetargowa, powołana Poleceniem Służbowym Nr 3/2014 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych z dnia 21 lutego 2014 r. na podstawie szczegółowych warunków organizacji przetargu (będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych) w dwóch etapach:

Pierwszy etap: kwalifikacja uczestników do drugiego etapu przetargu – do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnią wszystkie warunki przystąpienia do przetargu, określone w ust. 1. i 2. niniejszego rozdziału.

Drugi etap: licytacja ustna, która zostanie przeprowadzona w tym samym dniu, bezpośrednio po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.

W trakcie prowadzenia licytacji na sali mogą być obecne tylko osoby uprawnione do udziału w licytacji oraz reprezentujący ich pełnomocnicy.

 

III. ZAWARCIE UMOWY.

Warunki umowy i termin jej podpisania

 1.  Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem umowy będącym do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych.
 2. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą, którego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiada status aktywny (niezawieszony).
 3. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą, który nie zalega z zapłatą za korzystanie z terenów Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.
 4. Umowa na udostępnienie miejsca do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych powinna być zawarta w terminie 30 dni od daty przetargu, według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium i utraty prawa do zawarcia umowy.
 5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK w terminie 21 dni od daty przetargu pozytywnej opinii wydanej przez Plastyka Miasta dotyczącej wyglądu prasy do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych.
 6. Umowa zawierać będzie zobowiązania do ponoszenia opłat wymienionych w rozdziale I ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1. załącznik nr 1 – załącznik graficzny wskazujący miejsce do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych, o którym mowa w rozdz. I ust. 1 pkt. 1,
  2. załącznik nr 2 - wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt. 1 lit. e),
  3. załącznik nr 3 - wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt. 1 lit. f) tiret 2.
  4. Szczegółowych informacji udziela Pan Bartosz Mikos - inspektor w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, w godz. 8.00 – 15.00, tel. 12 616-93-18.
 2. W siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych (jw.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) do wglądu pozostają:
  1. szczegółowe warunki organizacji przetargu,
  2. wzór umowy,
  3. załączniki, o których mowa w rozdz. IV ust. 1
 3. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2014-03-12
Data publikacji:
2014-03-12
Data aktualizacji:
2014-03-12