Dokument archiwalny
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, zapraszamy do udziału w pracach grup roboczych

Gmina Miejska Kraków oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Krakowa do uczestnictwa w pracach 3 tematycznych grup roboczych dotyczących współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

 

Spotkania grup roboczych organizowane są w ramach projektu "WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków".


Najbliższe spotkania odbędą się w dniach 4, 5 i 7 lutego 2014 r.

 

Istnieje możliwość uczestnictwa w pracach każdej z grup roboczych. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową (za pomocą formularza zgłoszeniowego) lub telefonicznie do dnia poprzedzającego spotkanie danej grupy roboczej, do godz. 14 do pani Agnieszki Lakner, e-mail: agnieszka.lakner@agencja.e-gap.pl, tel. 12 423 76 05.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zasady organizacji spotkań grup roboczych w ramach projektu

 

Spotkanie Grupy Roboczej nr 1 - Informatyzacja współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Miejską Kraków odbędzie się 5 lutego 2014 r. o godz. 14.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 w Sali nr 6.
Celem spotkania będzie wypracowanie rekomendacji dla powstających narzędzi informatycznych:

  1. Modułu informatycznego usprawniającego prowadzenie konsultacji społecznych przez miasto Kraków z organizacjami pozarządowymi.
  2. Interaktywnej mapy organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich miasta Krakowa.

Moderatorem grupy będzie pan Przemysław Dziewitek.Spotkanie Grupy Roboczej nr 2 - skoncentrowanej wokół tematu Unifikacji współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 7 lutego 2014 r. o godz. 14.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 w Sali nr 6.
Podczas spotkania zostanie podjęty temat wypracowania rekomendacji dla powstających w ramach projektu standardów współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.
W ramach projektu tworzone będą następujące standardy realizacji usług publicznych

  • na poziomie ogólnym, wymaganym dla wszystkich ofert konkursowych

oraz

  • na poziomie specjalistycznym opracowanym w zakresie działań Wydziału Spraw Społecznych - Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Standardy pozwolą na ujednolicenie oceny jakości usług i kryteriów wyboru ofert w ramach współpracy finansowej. Kolejne spotkanie tej grupy będzie dotyczyło konsultacji pierwszej wersji wypracowanych standardów.
Moderatorem grupy będzie pani Aleksandra Wagner.

 

 

Spotkanie Grupy Roboczej nr 3 - Przestrzeń i formy wzmocnienia współpracy i warunków społecznej aktywności, odbędzie się 4 lutego 2014 r. o godz. 14.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 w Sali nr 6.
Celem spotkania będzie omówienie potrzeb szkoleniowo-doradczych w ramach form wsparcia, zaplanowanych w ramach projektu.

  • Pierwszą z form wsparcia będą 2 cykle szkoleniowe. Pierwszy z nich - „Akademia Kraków dla NGO" – przedstawi praktyczne stosowanie i wdrażanie standardów organizacyjno - menedżerskich i finansowych NGO, prawo, podatki oraz rachunkowość NGO. Natomiast drugi cykl pod nazwą "Klauzule społeczne w praktyce", skierowany do przedstawicieli administracji publicznej i NGO, określi zakres stosowania klauzul społecznych.
  • Drugą formą wsparcia, będzie stworzenie punktu doradczego dla organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich miasta Krakowa, w którym przedstawiciele NGO uzyskają porady z zakresu m.in. prawa, podatków i rachunkowości, jak również nowych form mediów, finansów zwrotnych i bezzwrotnych.

 

Ważnym punktem spotkania trzeciej grupy roboczej będzie także dyskusja na temat pomysłów dla wydarzeń mających na celu integrację i promocję środowiska organizacji pozarządowych w Krakowie podczas Święta Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa oraz Forum Organizacji Pozarządowych (organizowanego podczas Święta) w celu wypracowania rekomendacji.
Moderatorem grupy będzie pani Joanna Sutuła.


Udział w spotkaniach jest bezpłatny.


Spotkania grup roboczych są organizowane w ramach projektu „WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Głównym celem projektu WiP jest podniesienie jakości współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi poprzez przeprowadzenie działań szkoleniowych, aktywizacyjnych oraz badawczych.

 

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędu Miasta Krakowa oraz jednostek organizacyjnych, radnych, a także przedstawicieli Komisji ds. współpracy oraz Komisji ds. dialogu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i ich porozumień z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

 

W ramach przedsięwzięcia przewidywane jest Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa, podczas którego odbędą się prezentacje NGO, targi, zajęcia z rękodzieła, występy artystyczne itp. Natomiast wymianie doświadczeń, spotkań przedstawicieli NGO ze sferą administracji publicznej i biznesu posłuży Forum Organizacji Pozarządowych. Projekt WiP zakłada ponadto udzielenie wsparcia szkoleniowego oraz doradczego, poprzez dwa cykle szkoleniowe, które przybliżą pracownikom administracyjnym i przedstawicielom NGO jak praktycznie zastosować i wdrażać standardy organizacyjno – menedżerskie oraz finansowe, prawo, podatki i rachunkowość NGO oraz stosowanie klauzul społecznych.

 

Projekt pn. "WiP – Wspólpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, nr projektu: POKL.05.04.02-00-H12/13. Realizowany jest przez Gminę Miejską Kraków (Partner Projektu) oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej (Lider Projektu).


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2014-01-31
Data publikacji:
2014-01-31
Data aktualizacji:
2014-02-04