Dokument archiwalny
Gmina Miejska Kraków przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji celowej na rok 2014 dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1457) art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 i 938), uchwały Nr XXIV/303/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego programu rozwoju zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w latach 2011 – 2014 oraz uchwały Nr XCV/1420/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2014.

 

Gmina Miejska Kraków

przyjmuje wnioski

 

o udzielenie dotacji celowej na rok 2014 dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Kwota dofinansowania udzielanego przez Gminę Miejską Kraków;

 

1) Żłobek:

 

- Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem – 11,50 zł brutto za każdy dzień roboczy obecności dziecka w miesiącu.

- Dofinansowanie do wyżywienia – 3,50 zł brutto za każdy dzień roboczy obecności dziecka w miesiącu.

 

2) Klub dziecięcy:

 

- Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem – 5,50 zł brutto za każdy dzień roboczy obecności dziecka w miesiącu.

- Dofinansowanie do wyżywienia – 1,50 zł brutto za każdy dzień roboczy obecności dziecka w miesiącu.

 

Planowany czas udzielania dofinansowania – od dnia 1 lutego 2014 roku do dnia 31 października 2014 roku

 

Szczegółowe warunki dofinansowania:

 

Szczegółowe warunki dofinansowania określają projekt umowy oraz wnioski o udzielenie dotacji stanowiące załączniki Nr 1-3 do ogłoszenia.

 

Warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania:

 

1) Podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi być zarejestrowany w Rejestrze Żłobków i Klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2) Dofinansowanie (dotacja celowa) do opieki i wyżywienia dzieci udzielane będzie jedynie w sytuacji kiedy nie są one objęte innymi formami dotacji - Resortowy Program Maluch, Europejski Fundusz Społeczny.

3) Podmiot ubiegający się o dofinansowanie złoży w formie pisemnej w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do 27 stycznia 2014 roku do godz. 15.30 prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentacji „Wniosek o udzielenie dotacji”. Wzory wniosku stanowią Załączniki Nr 2 (wniosek dla żłobka) i 3 (wniosek dla klubu dziecięcego) do ogłoszenia.

 

Zastrzeżenie ewentualnych zmian terminów udzielania dofinansowania:

 

1) W przypadku, gdy wnioskowane kwoty dofinansowania przekroczą wysokość środków zaplanowanych na udzielanie dotacji w budżecie miasta Krakowa na rok 2014 Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu udzielania dotacji.

2) W przypadku, gdy wnioskowane kwoty będą mniejsze niż wysokość środków zaplanowanych lub w trakcie wykonywania umów o udzielanie dotacji pozyskane zostaną dodatkowe środki na udzielanie dotacji Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu udzielania dotacji nie później jednak niż do dnia 19 grudnia 2014.

 

Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84.

 

 

Niniejsze ogłoszenie nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Gminy Miejskiej Kraków.

 

Załączniki:

 

1) wzór umowy o dotację

 

2) wniosek żłobek

 

3) wniosek klub dziecięcy


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2014-01-17
Data publikacji:
2014-01-17
Data aktualizacji:
2014-01-17