Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.84.2013.MP

                                                             OBWIESZCZENIE

 

I. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 - cyt. dalej jako „UUOŚ”), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

W dniu 14.06.2013r. na wniosek: ARGE Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Wielicka 22/A, 30-552 Kraków, Prezydent Miasta Krakowa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa stacji paliw płynnych wraz z automatyczną myjnią samochodów osobowych, myjnią ręczną samochodów osobowych, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na terenie zlokalizowanym przy ul. Lipskiej w Krakowie"- na działkach nr 168/7, 331/10, 331/11, 332, 372, 373, 374, 375, obr. 19 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie.

W ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zaś organem właściwym do wydania opinii jest zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 2 UUOŚ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 504, gdzie pozostaje ona do wglądu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 504 lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku ww. postępowania.

Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

II. Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) oraz 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3, 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 UUOŚ zawiadamia się strony, że tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w Krakowie, Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków oraz o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, adres do korespondencji: ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków.

Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 13 stycznia 2014r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2014-01-13
Data publikacji:
2014-01-13
Data aktualizacji:
2014-01-13