Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo-wania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 9 grudnia 2013 r. została wydana decyzja znak: WI-IX.7821.1.19.2013 uchylająca w części zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Krakowa Nr 8/4/2013 znak: AU-01-2.6740.4.6.2013.MUR z dnia 20 czerwca 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: “Rozbudowa ulicy Saskiej od km 0+0,0 do km 0+467,08 jako drogi kategorii powiatowej o parametrach klasy Z wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Kuklińskiego i Lipską, budowa ul. Gromadzkiej km 0+0,0 do km 0+335,46 jako drogi kate-gorii powiatowej o parametrach klasy L, rozbudowa ulicy Prokocimskiej wraz z drogą serwi-sową od km 0+00 do km 0+209,95 oraz od km 0+0 do km 0+101,66 jako drogi powiatowej o parametrach klasy L, przebudowa skrzyżowania ul. Wielickiej z ul. Prokocimską, rozbudowa ul. Żołnierskiej od km 0+16,30 do km 0+105,99 jako drogi kategorii gminnej o parametrach klasy L wraz z rozbudową linii tramwajowej KST z peronami tramwajowymi o nawierzchni dopuszczającej zbiorową komunikację autobusową oraz przejazd pojazdów uprzywilejowanych, budową obiektów inżynierskich: estakady nad torami PKP – łączącej ul. Prokocimską z ul. Gromadzka i ul. Saską, budowa ekranów akustycznych, zbiornika reten-cyjnego, przepompowni wód deszczowych, odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, trakcji tramwajowej, systemu sterowania obszarowego i informacji pasażerskiej, budowa pod-stacji trakcyjnej z instalacjami technologicznymi i wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elek-tro-energetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej oraz technologicznych kanałów przełazo-wych, rozbiórka budynku przemysłowego, portierni, demontaż garaży typu "blaszak" i obiektów nietrwale związanych z gruntem, w ramach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Kra-kowie” i orzekająca w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymująca tę decyzję w mocy – po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez stronę postępowania.

Ww. decyzja jest ostateczna w toku instancji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń Na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), w poniedziałek w godz. 930 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1430, tel.: (012) 39 21 946.

Na ww. decyzję Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie tej decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji.

Informuje się, że niniejsze obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega opublikowaniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Miasta Krakowa (właściwego ze względu na przebieg drogi) oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-12-12
Data publikacji:
2013-12-12
Data aktualizacji:
2013-12-12