Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.55.2012.AS

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i usługami wbudowanymi w części parterów, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi na terenie działek nr: 180, 181, 182, obr. 30, Krowodrza; budowa zjazdów z działki nr: 336/1, obr. 31, Krowodrza oraz budowa infrastruktury technicznej na działkach nr: 180, 181, 182, obr. 30, Krowodrza, działkach nr: 320 i 336/1, obr. 31, Krowodrza, działkach nr: 196, 10/2, 184, 195, obr. 30, Krowodrza; przy ul. Glogera w Krakowie”, z wniosku osoby fizycznej, wydane zostało postanowienie znak WS-04.6220.1.55.2012.AS z dnia 29 listopada 2013r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502, w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska UMK, oś. Zgody 2) w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art.127§ 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 29 listopada 2013r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2013-11-29
Data publikacji:
2013-11-29
Data aktualizacji:
2013-11-29