Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) oraz art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 26 listopada 2013 r. postanowienia nr 12/P/2013 (znak sprawy: WI-VI.7840.1.67.2013.BC), o podjęciu postępowania administracyjnego oraz decyzji nr 49/B/2013 (znak sprawy: WI-VI.7840.1.67.2013.BC) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę w sprawie prowadzonej z wniosku inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocników: Pana Zbigniewa Węgrzynka PKP PLK SA, Zespół ds. Modernizacji krakowskiego węzła kolejowego, 31-157 Kraków, Pl. Matejki 12 oraz Pana Pawła Motykę, adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń „BPK Katowice” Sp. z o.o., 40-857 Katowice, ul. Wolnego 12, dla inwestycji pn.: Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice. Odcinek Kraków Mydlniki – Kraków Balice w km 7,100 – 12,038, obejmującej: budowę i przebudowę układu torowego i odwodnienia torowiska; roboty budowlane – rozbiórkę i budowę ogrodzeń, rozbiórkę masztu sieci GSM, rozbiórkę słupów; przebudowę i budowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych; budowę sieci trakcyjnej; przebudowę i budowę sieci i urządzeń energetyki nietrakcyjnej; likwidację, przebudowę i budowę przejazdów drogowych oraz budowę dróg; rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów inżynieryjnych, w tym budowę ekranów akustycznych; rozbiórkę obiektów kubaturowych (budynki gospodarcze, garaże, budynki administracyjne, kontenery srk, teletechniczne i inne); budowę budynku nastawni bezobsługowej Kraków Balice „KBa” w km 11,175; rozbiórkę peronu (na przystanku końcowym Kraków Balice); budowę peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na przystankach osobowych: Uniwersytet Rolniczy (km 7,575), Zakliki (km 8,274), Krzyżówka (km 10,090), Kraków Balice (km 11,942); przebudowę, budowę i demontaż instalacji sanitarnych; przebudowę i budowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

na działkach o numerach ewidencyjnych:

gmina Miasto Kraków:

obręb – 0047: 177;

obręb – 0048: 46/4, 47/4, 48/4, 49/4, 50/4, 51/6, 52/3, 53/4, 54/4, 55/4, 56/4, 57/4, 58, 59, 60/4, 61/4, 62/5, 64/4, 65/4, 68/4, 69/4, 70/1, 70/9, 71/4, 72/4, 73/4, 74/4, 75/4, 76/4, 77/4, 78/4, 79/4, 80/4, 81/4, 86/2, 87/2, 91/5, 92/2, 93/9, 93/11, 94/4, 95/2, 96/2, 97/2, 98/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102/2, 103/2, 104/2, 105/2, 106/2, 107/4, 110/4, 111/4, 114/4, 115/4, 115/5, 118/4, 118/5, 119/1, 119/2, 119/3, 123/11, 127/2, 171/4, 259/5, 259/6, 260/6, 260/7, 327, 332, 335/1, 335/2, 336, 337/3, 337/4, 340/3, 340/4, 341/5, 341/6, 347/1, 347/2, 348/2, 351, 352/4, 352/5, 352/6, 353, 354, 355, 356/2, 357/1, 357/2;

obręb – 0049: 239/37, 242/16, 242/18, 243, 244/4, 244/6, 245, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2;

obręb – 0050: 127/2, 128/2, 129/2, 131/2, 132/2, 134/2, 135/2, 137/2, 138/2, 145/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194, 195, 196/2, 197/2, 198/2, 199/2, 200/2, 201/2, 203/2, 204/1, 204/2, 209/2, 210/2, 217/4, 383/2, 384/2, 387/6;

obręb – 0051: 1/2, 1/3, 1/5, 2/2, 3/1, 3/3, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/3, 13/4, 13/6, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2, 18/2, 20/2, 44/2, 46/2, 47/2, 48/2, 49/2, 54/7, 81/2, 82/2, 84/2, 88/5, 89/2, 90/2, 91/2, 113/2, 114, 115, 116/2, 117/2, 345, 346, 350/3, 350/4, 353/3, 353/4, 354/1, 354/2, 365/2, 369;

obręb – 0053: 3/15, 14/11, 15/9, 16/12, 17/8, 18/10, 19/9, 20/4, 21/4, 22/4, 23/4, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4, 29/4, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 47/1, 48/1, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 59/1, 61/1, 62/1, 63/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 81/2, 82, 83, 84/1, 84/2, 85/15, 88/1, 89/7, 89/9, 91/1, 92/1, 93/13, 94/13, 95/10, 97/5, 98/8, 99/8, 101/6, 102/9, 104/1, 105/1, 121/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1, 152/19, 152/25, 152/29, 152/30, 152/36, 152/37, 152/38, 152/39, 152/40, 160/7, 160/9, 161/7, 162/5, 162/10, 163/4, 163/7, 164/7, 164/8, 165/5, 165/14, 166/10, 166/11, 166/14, 166/16, 166/18, 166/22, 167/1, 168, 169/3, 170/10, 170/16, 170/18, 178/16, 179/1, 179/3, 194/3, 197/1, 198/9, 198/14, 199/12, 199/13, 199/15, 200/7, 200/9, 201/1, 201/7, 201/9, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/3, 462, 463/12, 467/3, 480/17, 481/1, 481/2, 482/1, 482/4, 482/6, 493/1, 494/1, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 512, 513;

gmina Zabierzów:

obręb – 0002: 537/4, 537/28, 537/63, 537/65, 537/66, 537/67, 537/73, 537/74, 537/75, 537/76, 537/83, 537/85, 537/87, 537/88, 537/92, 537/93, 537/94, 537/95, , 537/96, 537/97, 537/98, 537/99, 537/100, 537/101, 537/102, 537/103, 537/104, 537/105, 537/106, 537/107, 537/121, 537/123, 537/122, 537/124, 650/6, 650/7, 650/8, 657/1, 657/2, 658/10, 658/8, 718.

 

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie, natomiast od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 64, tel. 12-39-21-681 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530).

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-11-29
Data publikacji:
2013-11-29
Data aktualizacji:
2013-11-29