Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

w decyzji nr 8/4/2013 z 20.06.2013r. znak AU-01-2.6740.4.6.2013.MUR

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 267.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia

10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z póżn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 26.09.2013r., wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr 8/4/2013 z 20.06.2013r. znak AU-01-2.6740.4.6.2013.MUR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

"Rozbudowa ulicy Saskiej od km 0+0,0 do km 0+467,08 jako drogi kategorii powiatowej, o parametrach klasy Z, wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Kuklińskiego i Lipską, budowa ul. Gromadzkiej km 0+0,0 do km 0+335,46 jako drogi kategorii powiatowej o parametrach klasy L, rozbudowa ulicy Prokocimskiej wraz z drogą serwisową od km 0+00 do km 0+209,95 oraz od km 0+0 do km 0+101,66 jako drogi powiatowej o parametrach klasy L, przebudowa skrzyżowania ul. Wielickiej z ul. Prokocimską, rozbudowa ul. Żołnierskiej km 0+16,30 do km 0+105,99 jako drogi kategorii gminnej o parametrach klasy L, wraz z rozbudową linii tramwajowej KST

z peronami tramwajowymi o nawierzchni dopuszczającej zbiorową komunikację autobusową oraz przejazd pojazdów uprzywilejowanych, budową obiektów inżynierskich: estakady nad torami PKP - łączącej

ul. Prokocimską z ul. Gromadzka i ul. Saską, budowa ekranów akustycznych, zbiornika retencyjnego, przepompowni wód deszczowych, odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, trakcji tramwajowej; systemu sterowania obszarowego i informacji pasażerskiej, budowa podstacji trakcyjnej z instalacjami technologicznymi i wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, ogrzewania i wentylacji mechanicznej; oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej oraz technologicznych kanałów przełazowych, rozbiórka budynku przemysłowego, portierni, demontaż garaży typu "blaszak" i obiektów nietrwale związanych z gruntem”, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie”

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 7 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia

 

Na postanowienie z 26.09.2013r o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 8/4/213 przysługuje stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-10-04
Data publikacji:
2013-10-04
Data aktualizacji:
2013-10-04