Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

 

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 267.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z póżn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że że 26.08.2013r., została wydana decyzja nr 12/4/2013, znak: AU-01-2.6740.4.19.2013.MUR, o zezwoleniu na realizację drogi pn.: „Rozbudowa ul. Domagały jako drogi gminnej klasy lokalnej od km 0-102,85 do km 1+352,40 w zakresie przebudowy, budowy i remontu nawierzchni jezdni, przebudowy, budowy i remontu chodników, budowy dwukierunkowej ścieżki rowerowej, budowy zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi, budowy i przebudowy zjazdów, budowy nowego kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i wylotem do rzeki Drwiny Długiej wraz z drenami, kratek wodościekowych z przyłączeniami, budowy oświetlenia ulicznego i zasilania pompowni, przebudowy kolidujących linii kablowych SN i sieci teletechnicznej, rozbudowy skrzyżowania z ul. Agatową (drogą gminną klasy lokalnej), wraz z rozbudową wlotu ul. Agatowej w zakresie: przebudowy i budowy jezdni, zjazdów, chodników, budowy zatoki autobusowej, chodników, ścieżek rowerowych, budowy nowego kolektora kanalizacji deszczowej, kratek wodościekowych wraz z przyłączeniem, budowy oświetlenia ulicznego oraz przebudowy kolidujących linii kablowych SN (od km 0-005,85 do km 0+105,85 – kilometraż ulicy Agatowej); przebudowy skrzyżowania z ul. Nad Drwiną (droga gminna klasy lokalnej) wraz z przebudową wlotów ul. Nad Drwiną w zakresie: przebudowy i budowy jezdni, zatok autobusowych, chodników, ścierzek rowerowych, zjazdów, nowego kolektora kanalizacji deszczowej, kratek wodościekowych wraz z przyłączeniem, oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidujących linii kablowych SN oraz budowy linii zasilającej przepompowni (od km 0-019,85 do 0+319,00 – kilometraż ul. Nad Drwiną). Inwestycja realizowana będzie: w obrębie 104 Kraków-Podgórze na działce nr 173/7, 173/10, 174/7, 174/9, 186/29, 192/6, 234, 236/19, 352/2, 186/15, 186/27, 186/28, 187/17 oraz na części działki nr (w nawiasie podano nr po podziale przeznaczony pod drogę) 3/149(3/172), 3/150(3/187), 272/2(272/6), 40/2(40/5), 41/3(41/6), 42/4(42/5), 225/2(225/3), 226/2(226/6), 222/2(222/3), 221/2(221/3), 218/2(218/5), 217/2(217/13), 216/7(216/10), 275(275/4), 158/7(158/9), 212/4(212/5), 209/2(209/3), 161/6(161/7), 195/2(195/3), 197/2(197/6), 198/2(198/6), 165/4(165/11), 167/12(167/40), 167/6(167/38), 174/5(174/20), 176/5(176/11), 178/1(178/6), 179/8(179/12), 180/8(180/18), 261(261/3), 236/12(236/43), 236/20(236/41), 250/3(250/13) oraz na części działki drogowej nr 180/7, 354, 186/19 i części działki nr 228 – teren wody płynącej.

w obrębie 105 Kraków-Podgórze na działce nr 475, 476, 478, 479 oraz na części działki nr (w nawiasie podano nr po podziale przeznaczony pod drogę) 1(1/1), oraz na części działki nr 417 - teren wody płynącej.

 

Decyzją nr 12/4/2013 zezwolono na realizację drogi na ww. działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 105:

1. Działka nr 1 objęta KR1P/00067762/1, KR1P/00031061/6, lwh 1769 Bieżanów zniszczony, o pow. 0,5997 ha, dzieli się na działki nr:

• 1/1 o pow. 0,0899 ha – pod drogę

• 1/2 o pow. 0,5098 ha – dotychczasowe władanie

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 104:

2. Działka nr 3/149 objęta KR1P/000271087/8, o pow. 0,0414 ha, dzieli się na działki nr:

• 3/172 o pow. 0,0058 ha – pod drogę

• 3/173 o pow. 0,0356 ha – dotychczasowe władanie

3. Działka nr 3/150 objęta KR1P/00362073/2, o pow. 0,8978 ha, dzieli się na działki nr:

• 3/187 o pow. 0,0095 ha – pod drogę

• 3/186 o pow. 0,8883 ha – dotychczasowe władanie

4. Działka nr 40/2 objęta KR1P/00067762/1, o pow. 0,0193 ha, dzieli się na działki nr:

• 40/5 o pow. 0,0120 ha – pod drogę

• 40/6 o pow. 0,0073 ha – dotychczasowe władanie

5. Działka nr 41/3 objęta KR1P/00262814/8, o pow. 0,0418 ha, dzieli się na działki nr:

• 41/6 o pow. 0,0285 ha – pod drogę

• 41/7 o pow. 0,0133 ha – dotychczasowe władanie

6. Działka nr 42/4 objęta KR1P/00262814/8, o pow. 0,1616 ha, dzieli się na działki nr:

• 42/5 o pow. 0,1098 ha – pod drogę

• 42/6 o pow. 0,0517 ha – dotychczasowe władanie

7. Działka nr 216/7 objęta KR1P/00262814/8, o pow. 0,0135 ha, dzieli się na działki nr:

• 216/10 o pow. 0,0109 ha – pod drogę

• 216/11 o pow. 0,0027 ha – dotychczasowe władanie

8. Działka nr 217/2 objęta KR1P/00262814/8, o pow. 0,06173 ha, dzieli się na działki nr:

• 217/13 o pow. 0,0504 ha – pod drogę

• 217/14 o pow. 0,0169 ha – dotychczasowe władanie

9. Działka nr 218/2 objęta KR1P/00262814/8, o pow. 0,0763 ha, dzieli się na działki nr:

• 218/5 o pow. 0,0547 ha – pod drogę

• 218/6 o pow. 0,0216 ha – dotychczasowe władanie

10. Działka nr 221/2 objęta KR1P/00262814/8, o pow. 0,0660 ha, dzieli się na działki nr:

• 221/3 o pow. 0,0468 ha – pod drogę

• 221/4 o pow. 0,0192 ha – dotychczasowe władanie

11. Działka nr 225/2 objęta KR1P/00234910/6, o pow. 0,0497 ha, dzieli się na działki nr:

• 225/3 o pow. 0,0350 ha – pod drogę

• 225/4 o pow. 0,0147 ha – dotychczasowe władanie

12. Działka nr 158/7 objęta KR1P/00451577/6, o pow. 0,0175 ha, dzieli się na działki nr:

• 158/9 o pow. 0,0068 ha – pod drogę

• 158/8 o pow. 0,0107 ha – dotychczasowe władanie

13. Działka nr 161/6 objęta KR1P/00076928/9, o pow. 0,0254 ha, dzieli się na działki nr:

• 161/7 o pow. 0,0176 ha – pod drogę

• 161/8 o pow. 0,0078 ha – dotychczasowe władanie

14. Działka nr 165/4 objęta KR1P/00231044/3, o pow. 0,0141 ha, dzieli się na działki nr:

• 165/11 o pow. 0,0110 ha – pod drogę

• 165/10 o pow. 0,0031 ha – dotychczasowe władanie

15. Działka nr 167/6 objęta KR1P/00234185/4, o pow. 0,0300 ha, dzieli się na działki nr:

• 167/38 o pow. 0,0198 ha – pod drogę

• 167/37 o pow. 0,00102 ha – dotychczasowe władanie

16. Działka nr 167/12 objęta KR1P/00247233/0, o pow. 0,0394 ha, dzieli się na działki nr:

• 167/40 o pow. 0,0252 ha – pod drogę

• 167/39 o pow. 0,0142 ha – dotychczasowe władanie

17. Działka nr 174/5 objęta KR1P/00131605/3, o pow. 0,1309 ha, dzieli się na działki nr:

• 174/20 o pow. 0,0092 ha – pod drogę

• 174/19 o pow. 0,1191 ha – dotychczasowe władanie

• 174/21 o pow. 0,0026 ha – dotychczasowe władanie

18. Działka nr 176/5 objęta KR1P/00135448/2, o pow. 0,2621 ha, dzieli się na działki nr:

• 176/11 o pow. 0,0227 ha – pod drogę

• 176/10 o pow. 0,0191 ha – dotychczasowe władanie

• 176/12 o pow. 0,2203 ha – dotychczasowe władanie

19. Działka nr 179/8 objęta KR1P/00135448/2, o pow. 0,3301 ha, dzieli się na działki nr:

• 179/12 o pow. 0,0319 ha – pod drogę

• 179/11 o pow. 0,0312 ha – dotychczasowe władanie

• 179/13 o pow. 0,2670 ha – dotychczasowe władanie

20. Działka nr 180/8 objęta KR1P/00191989/6, o pow. 0,1449 ha, dzieli się na działki nr:

• 180/18 o pow. 0,0597 ha – pod drogę

• 180/17 o pow. 0,0170 ha – dotychczasowe władanie

• 180/19 o pow. 0,0682 ha – dotychczasowe władanie

21. Działka nr 195/2 objęta KW 84361, o pow. 0,0622 ha, dzieli się na działki nr:

• 195/3 o pow. 0,0433 ha – pod drogę

• 195/4 o pow. 0,0190 ha – dotychczasowe władanie

22. Działka nr 197/2 objęta KR1P/00146306/5, o pow. 0,0633 ha, dzieli się na działki nr:

• 197/6 o pow. 0,0462 ha – pod drogę

• 197/5 o pow. 0,0171 ha – dotychczasowe władanie

 

23. Działka nr 198/2 objęta KR1P/00099578/7, o pow. 0,0346 ha, dzieli się na działki nr:

• 198/6 o pow. 0,0285 ha – pod drogę

• 198/5 o pow. 0,0061 ha – dotychczasowe władanie

24. Działka nr 209/2 objęta KR1P/00076927/2, o pow. 0,0226 ha, dzieli się na działki nr:

• 209/3 o pow. 0,0156 ha – pod drogę

• 209/4 o pow. 0,0070 ha – dotychczasowe władanie

25. Działka nr 222/2 objęta KR1P/00236178/6, o pow. 0,0808 ha, dzieli się na działki nr:

• 222/3 o pow. 0,0571 ha – pod drogę

• 222/4 o pow. 0,0236 ha – dotychczasowe władanie

26. Działka nr 226/2 objęta KR1P/00151867/3, o pow. 0,0427 ha, dzieli się na działki nr:

• 226/6 o pow. 0,0297 ha – pod drogę

• 226/5 o pow. 0,0130 ha – dotychczasowe władanie

27. Działka nr 236/12 objęta KR1P/00302866/0, o pow. 0,0213 ha, dzieli się na działki nr:

• 236/43 o pow. 0,0165 ha – pod drogę

• 236/44 o pow. 0,0048 ha – dotychczasowe władanie

28. Działka nr 212/4 objęta KW 123265 (brak), o pow. 0,0370 ha, dzieli się na działki nr:

• 212/5 o pow. 0,0262 ha – pod drogę

• 212/6 o pow. 0,0108 ha – dotychczasowe władanie

29. Działka nr 178/1 objęta KR1P/00131605/3, o pow. 0,1890 ha, dzieli się na działki nr:

• 178/6 o pow. 0,0181 ha – pod drogę

• 178/5 o pow. 0,0171 ha – dotychczasowe władanie

• 178/7 o pow. 0,1538 ha – dotychczasowe władanie

30. Działka nr 236/20 objęta KR1P/00183405/0, o pow. 0,0191 ha, dzieli się na działki nr:

• 236/41 o pow. 0,0019 ha – pod drogę

• 236/42 o pow. 0,0172 ha – dotychczasowe władanie

31. Działka nr 261 objęta KR1P/00302301/2, o pow. 0,08935 ha, dzieli się na działki nr:

• 261/3 o pow. 0,0165 ha – pod drogę

• 261/4 o pow. 0,8770 ha – dotychczasowe władanie

32. Działka nr 272/2 objęta KR1P/00196947/5, o pow. 0,0070 ha, dzieli się na działki nr:

• 272/6 o pow. 0,0011 ha – pod drogę

• 272/7 o pow. 0,0059 ha – dotychczasowe władanie

33. Działka nr 275 objęta KR1P/00221071/8, o pow. 1,4061 ha, dzieli się na działki nr:

• 275/4 o pow. 0,1680 ha – pod drogę

• 275/3 o pow. 1,2381 ha – dotychczasowe władanie

34. Działka nr 250/3 objęta KR1P/00302290/1, o pow. 0,2253 ha, dzieli się na działki nr:

• 250/13 o pow. 0,0029 ha – pod drogę

• 250/14 o pow. 0,2224 ha – dotychczasowe władanie

 

Decyzją nr 12/4/2013 zezwolono na rozbiórkę następujących obiektów:

• Sieć elektroenergetyczna w ul. Domagały od km 0+018,9 do 0+219,20; od km 0+300,10 do km 0+335,60; od 0+702 do km 1+027,4; od km 1+153 do 1+188,2 wraz ze słupem elektrycznym w km 0+709,30

• Sieć elektroenergetyczna w ul. Nad Drwiną od km 0+083,5 do 0+090,30; od km 0+118,90 do km 0+175,30

• Sieć teletechniczna wraz ze studnią teletechniczną w ul. Domagały od km 0+696,40 do km 0+703,60

 

Z treścią decyzji nr 12/4/2013 można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia

 

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków i Miasta Krakowa – miasto na prawach powiatu) przeznaczone pod drogę gminną stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków a pod drogę powiatową Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej drogi pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 28 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-09-05
Data publikacji:
2013-09-05
Data aktualizacji:
2013-09-05