Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 WS-04.6220.1.134.2012.WM

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Zawiadamiam, iż w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z drogami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i wjazdami na działkach nr 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13 (poprzednio działki nr 8/1, 8/2, 8/3, 8/5, 8/6, 8/7 obręb 37 Podgórze), 77 obręb 37 Podgórze przy ul. Winnickiej w Krakowie”, prowadzonego na wniosek spółki: ACTIV INVESTMENT Sp. z o.o., ul. Lipińskiego 3a, 30-349 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Krynickiego (Zakład Naukowo Badawczy ECO-HERA, ul. Kurczaba 12/8, 30-868 Kraków) wnioskodawca przedłożył materiały uzupełniające raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zaś organem właściwym do wydania opinii jest zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 2 UUOŚ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502, gdzie pozostaje ona do wglądu. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502 lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku ww. postępowania. Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 24 maja2013r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2013-05-24
Data publikacji:
2013-05-24
Data aktualizacji:
2013-05-24