Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, stanowiącej załącznik do uchwały nr LXIII/921/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa.

 

Od dnia 24 stycznia 2013 r. przez okres 30 dni wyłożona została do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków propozycja zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, stanowiąca załącznik do uchwały nr LXIII/921/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania pisemnych opinii do propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, o których mowa wyżej.

 

Dopuszczona została również możliwość składania opinii i wniosków, o których mowa powyżej w formie elektronicznej na adres e-mail Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

 

Załącznik do uchwały nr LXIII/921/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. został wyłożony w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Platformie Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

Przedmiotowy załącznik został przedstawiony ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami, które odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa, w dniu 21 lutego 2013 r.

 

W terminie składania opinii do propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa 6 osób złożyło pisemne opinie, w otwartym spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami udział wzięło 7 osób, a czternaście Rad Dzielnic podjęło uchwały zgodnie z § 3 ust.1 uchwały nr LXIII/921/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

Do propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa wpłynęły następujące pisemne opinie i wnioski:

 

- wniosek dotyczący zastąpienia określenia „członek Rady Dzielnicy”, określeniem „radny”. W opinii składającego wniosek, zmiana nomenklatury może być niezrozumiała dla mieszkańców i powodować obniżenie prestiżu tej funkcji,

 

- wniosek dotyczący tworzenia okręgów wyborczych. W opinii składającego wniosek należy dążyć do tego, żeby cała ulica znajdowała się w jednym okręgu,

 

- wniosek o poszerzenie § 32 o zapis „Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym”, zmianę zapisu w § 22 ust.2 na „Odstępstwa od normy przedstawicielstwa, nie mogą przekraczać 25%”, doprecyzowanie zapisów w § 4 i § 5 dotyczącym czynnego i biernego prawa wyborczego poprzez wprowadzenie zapisu w § 5, że bierne prawo wyborcze przysługuje osobie stale zamieszkującej na obszarze działania danej Rady Dzielnicy,

 

- wniosek zawierający następujące postulaty:

- zlikwidowanie odrębnych dzielnicowych i obwodowych komisji wyborczych. Wybory do Rad Dzielnic powinny być przeprowadzane przez te same komisje obwodowe, które przeprowadzają wybory do Rady Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa. Skład tych komisji należy poszerzyć o dwie osoby,

- w § 3 do zdania „wybory do Rady Dzielnicy zarządza Rada Miasta w drodze uchwały, wyznaczając ich termin (…)” należy dodać „łącznie z wyborami do Rady Miasta Krakowa”,

- w § 4 należy dookreślić, co oznacza „stale zamieszkuje” lub przywrócić dotychczasowe brzmienie „zameldowany na pobyt stały”,

- w § 5 dodać zapis „zamieszkałej w okręgu wyborczym, z którego kandyduje”,

- w § 9 pkt 3 zmienić zapis na: „Miejską Komisję Wyborczą ds. Dzielnic – wspólną dla wszystkich Dzielnic” oraz wykreślić zapisy § 15,

- wykreślić § 16,

- w § 20 ust.1 przed słowem „zamieszkałych” dodać „stale”,

- w § 22 ust.2 wykreślić zapis „50%” i wpisać „20%”

- w § 24 i § 25 zaznaczyć, iż obwody powinny być te same co w wyborach do Rady Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa,

- w § 27 ust.2 do zapisu „Spisy wyborców sporządza się na podstawie ewidencji ludności” dodać „osób zameldowanych na stałe lub stale zamieszkujących”, w § 32, 33, 34, 35, 36, 37 skreślić „dzielnicowa komisja wyborcza”, a wpisać „Miejska Komisja Wyborcza ds. Dzielnic”,

- w § 32 ust.5 dopisać „Zgłoszenie kandydata powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym”,

- w § 32 ust. 8 do określenia „właściwe statutowo organy partii” należy dopisać „zarejestrowanej zgodnie z ustawą o partiach politycznych” oraz wykreślić „organizacji społecznej” i wpisać „organizacji społecznych i stowarzyszeń zarejestrowanych zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach”,

- w § 45 ust.5 wykreślić „członek komisji”, a wpisać „członkowie komisji odnotowują ten fakt w rubryce i potwierdzają własnymi podpisami”,

- w § 77 dodać pkt 7 „nieobecność w pracach rady przez 6 miesięcy”,

- w § 77 ust.3 poszerzyć zapis „w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5” o zapis „i 7”

- w całym projekcie należy wykreślić sformułowanie „członek rady” a wpisać „radny”,

 

- wniosek zawierający następujące postulaty:

- wprowadzenie zapisu dotyczącego wymogu poparcia zgłoszenia kandydata podpisami co najmniej 25 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym,

- w § 20 i § 22 wprowadzenie zapisów określających jednoznacznie kryteria brane pod uwagę przy tworzeniu okręgów wyborczych, szczególnie w odniesieniu do uwzględniania więzi społecznych oraz uwarunkowań przestrzennych. Proponowaną zmianę odstępstwa od normy przedstawicielstwa z 20 % na 50 % należy uznać za nieuzasadnioną,

- w § 45 ust.5 doprecyzowanie zapisu dotyczącego odmowy przez wyborcę potwierdzenia otrzymania karty do głosowania, fakt ten powinien być odnotowany przez jednego lub dwóch członków komisji czytelnym podpisem,

- w § 4 i § 5 doprecyzowanie pojęcia „stale zamieszkuje”, kluczowego przy określeniu czynnego i biernego prawa wyborczego,

- w § 15 i § 16 wątpliwości budzi wskazywanie przez zarząd dzielnicy osoby pełniącej funkcję zastępcy przewodniczącego dzielnicowej komisji wyborczej oraz sekretarza obwodowej komisji wyborczej, należy rozważyć, czy wskazania takiego nie powinna dokonywać Rada Dzielnicy. Brak jest również doprecyzowania w jakim trybie właściwy zarząd dzielnicy takiego wskazania dokonuje,

 

- wniosek zawierający następujące postulaty:

- w § 3 ust.1 i w § 80 wprowadzić zapis „Nie przeprowadza się wyborów na 6 miesięcy przed upływem kadencji”,

- w § 3 ust.4 wykreślić pkt 4 z uwagi na nieprecyzyjność zapisu, a jeśli przepis miałby zostać zachowany należy stworzyć stosowną procedurę odwoławczą, w § 77 ust.2 w zapisie „§ 81 ust.1 i 2” należy wykreślić „ust.1”, a w § 81 wykreślić cały ust.1 z jednoczesną zmianą numeracji,

- połączyć § 4 i § 5, z uwagi na fakt, iż czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tym samym osobom,

- w § 22 ust.1 po sformułowaniu „Przy tworzeniu okręgów wyborczych dla wyboru danej Rady Dzielnicy należy” dodać „bezwzględnie”,

- w § 22 ust.2 odstępstwo od normy przedstawicielstwa wynoszące 50 % zmienić na „najwyżej 10%”,

- w § 23 ust.1 zapis „3 miesiące” zastąpić zapisem „6 miesięcy” oraz wykreślić sformułowanie „lub z innych istotnych przyczyn”,

- w § 23 ust.2 zapis „4 miesiące” zastąpić zapisem „8 miesięcy”,

- w § 32 ust.6 dodać zapis „a także oświadczenie o faktycznym zamieszkiwaniu na terenie dzielnicy”,

- w § 77 ust.1 dopisać pkt 7 o treści „stwierdzenia fałszywości złożonego oświadczenia”,

- w § 77 ust.3 po frazie „Wygaśnięcie mandatu członka rady w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5” należy dopisać „i 7”,

- w § 77 ust.4 frazę „W przypadkach określonych w ust.1 pkt 2-6” należy zmienić na „W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-7”,

- w § 78 po słowach „który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności” należy wykreślić resztę zdania, dopisując jednocześnie słowa „oraz nadal zamieszkuje na terenie dzielnicy, co potwierdza pisemnym oświadczeniem”,

- w § 32 dodać ust.10 o treści „Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata na radnego, obok podpisu wpisuje czytelnie swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów, wycofanie udzielonego poparcia jest bezskuteczne. Na każdej karcie wykazu osób popierających kandydata, umieszcza się imię i nazwisko kandydata zgłaszanego w okręgu wyborczym. Miejski Komisarz Wyborczy określa wzór wykazu osób popierających kandydatów oraz oświadczeń składanych przez kandydatów”,

- w § 43 ust.1 sformułowanie „powinni” zastąpić sformułowaniem „muszą”,

- w § 77 ust.6 należy dopisać „gdy zatai ten fakt zobowiązany jest zwrócić pobrane diety powiększone o odsetki ustawowe, za cały okres licząc od daty zmiany miejsca zamieszkania; zobowiązany jest także na swój koszt na łamach jednej z gazet lokalnych zamieścić uroczyste przeprosiny.”

 

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w formie pliku pdf

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2013-03-12
Data publikacji:
2013-03-13
Data aktualizacji:
2013-03-13