Dokument archiwalny
informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w dniu 30.10.2012 r.

Informacja

dotycząca wyników przetargów ustnych nieograniczonych

W dniu 30 października 2012 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków:

 

1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,4569 ha, zabudowanej budynkiem hotelu Chopin i urządzeniami budowlanymi, składającej się z działek oznaczonych nr 489/4 o powierzchni 0,0300 ha, 489/24 o powierzchni 0,1373 ha, 489/10 o powierzchni 0,0008 ha, 489/21 o powierzchni 1,1536 ha, 489/26 o powierzchni 0,1352 ha, objętej KW KR1P/00124702/1, położonej w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Śródmieście w Krakowie przy ul. Przy Rondzie Nr 2, obciążonej prawem użytkowania ustanowionym do dnia 3.09.2051 r.

Cena wywoławcza wynosiła 25 624 320,00 zł. Wadium w kwocie 1 300 000,00 zł wpłaciły 2 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu i umieszczone na liście uczestników. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 25 880 570,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm). W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości ustalono TRIKALA Spółkę z o.o z siedzibą w Warszawie – gdyż zaoferowała najwyższą cenę.

 

Ponadto przeprowadzono przetargi na sprzedaż:

 

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 3/25 o powierzchni 0,0450 ha, objętej KW KR1P/00173006/0, położonej w obrębie 45 jednostka ewidencyjna Krowodrza w rejonie ul. Wrocławskiej. Cena wywoławcza wynosiła 776 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Obszar w skład, którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 24 lutego 2010 r. wydana została decyzja Nr AU-2/7331/509/10 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem handlowo - usługowym.

 

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,2770 ha, położonej w obrębie 15, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Powstańców Wielkopolskich, składającej się z działek oznaczonych nr 7/1 o powierzchni 0,0332 ha, objętej KW KR1P/00041566/9, nr 3/14 o powierzchni 0,0474 ha, 3/16 o powierzchni 0,1194 ha, 3/18 o powierzchni 0,0770 ha objętych KW KR1P/00243891/2. Cena wywoławcza wynosiła 1 317 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszowska - Krzywda”, zgodnie z którym położona jest w terenie zabudowy usługowej – usługi komercyjne, oznaczone symbolem U3 z podstawowym przeznaczeniem terenu pod hotele, budynki biurowe, obiekty wystawiennicze wraz z obiektami i usługami towarzyszącymi.

 

4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 45/180 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 262 o powierzchni 1,2133 ha, położonej w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Mydlnickiej nr 5, objętej KW KR1P/00233004/5. Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosiła 3 472 000,00 zł. Nieruchomość objęta była ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Rudawy-Małe Błonia” oznaczonym na rysunku planu symbolem U1. Podstawowym przeznaczeniem tego terenu była zabudowa usługowa z zakresu kultury, oświaty w tym obiekty dydaktyczne i badawcze szkolnictwa wyższego, gastronomii, hotelarstwa, urządzeń i obiektów turystyki, sportu i rekreacji, instytucji finansowych, handlu detalicznego, placówek opiekuńczo-wychowawczych, usług administracji, konsultingowych, prawnych, biurowych, reklamowych itp. Wyrokiem z dnia 27 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 972/11) stwierdził nieważność uchwały Nr C/1332/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy - Małe Błonia". Powyższe orzeczenie jest prawomocne.

 

Wadium na przetarg dotyczący sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej (pkt. 4) wpłaciła jedna osoba, jednakże nie zaoferowała postąpienia powyżej ceny wywoławczej. Na sprzedaż nieruchomości opisanych w pkt 2 i 3 w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu. Z uwagi na powyższe przetargi na sprzedaż nieruchomości opisanych w pkt. 2-4 zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Kraków, dnia 7 listopada 2012 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2012-11-12
Data publikacji:
2012-11-12
Data aktualizacji:
2012-11-12