Dokument archiwalny
Zmiana uchwały w sprawie powierzenia MPK realizacji projektu „Zintegrowanego Transportu Publicznego w aglomeracji krakowskiej – etap II”

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu SA realizacji projektu „Zintegrowany Transport Publiczny w aglomeracji krakowskiej - etap II”. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa została zawarta umowa o współpracy między Gminą Miejską Kraków, a MPK SA, regulująca m.in., że dokapitalizowanie wnoszone przez gminę stanowi wkład do projektu "Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap II".

Powstała infrastruktura podlega ewidencji na majątku beneficjenta, czyli MPK SA. Spółka, dokonując odpisów umorzeniowych w koszty działalności nie może kalkulować do ceny przewozowej kosztów amortyzacji od części sfinansowanej z dokapitalizowania. W efekcie koszt amortyzacji nie ma pokrycia w przychodach uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług transportowych i spółka wykazuje stratę. Proponowana zmiana dotyczy możliwości obejmowania przez gminę w podwyższonym kapitale podstawowym akcji imiennych za cenę wyższą od ich wartości nominalnej, czyli z zastosowaniem agio emisyjnego.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JANUSZ MOSKWA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA DŁUGOSZ
Data wytworzenia:
2012-11-05
Data publikacji:
2012-11-05
Data aktualizacji:
2012-11-05