Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-0 4.6220.1.194.2011.PD

 

                                                                        Obwieszczenie

                                                                      o wydaniu decyzji

 

1. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 30 pażdziernika 2012r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WS-04.6220.1.194.2011.PD dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze w niektórych budynkach wraz z miejscami parkingowymi naziemnymi, garażami podziemnymi oraz dojazdami i infrastrukturą techniczną obejmującą działki nr 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107/1, 110/1, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 120 obr. 42 Podgórze oraz dodatkowo w zakresie infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów na działkach nr 200/1, 217/2, 101/4, 101/6, 101/8, 101/10, 101/13 i 214/4 obr. 42 Podgórze przy ul. Piltza – Macierzanki w Krakowie”.

Decyzja ta została wydana na wniosek spółki ORCO PROJECT Sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa), działającej przez pełnomocników: Pana Józefa Białasika, Pana Witolda Bolka, Panią Annę Tokarz-Klimek oraz Pana Tomasza Blitka.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznawać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 503

w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

 

2. Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

z dnia.30 pażdziernika 2012r.  znak WS-04.6220.1.194.2011.PD dla przedsięwzięcia pn..: ”Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze w niektórych budynkach wraz z miejscami parkingowymi naziemnymi, garażami podziemnymi oraz dojazdami i infrastrukturą techniczną obejmującą działki nr 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107/1, 110/1, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 120 obr. 42 Podgórze oraz dodatkowo w zakresie infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów na działkach nr 200/1, 217/2, 101/4, 101/6, 101/8, 101/10, 101/13 i 214/4 obr. 42 Podgórze przy ul. Piltza – Macierzanki w Krakowie”, w wyniku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku spółki ORCO PROJECT Sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa), działającej przez pełnomocników: Pana Józefa Białasika, Pana Witolda Bolka, Panią Annę Tokarz-Klimek oraz Pana Tomasza Blitka.

 Z treścią decyzji można zapoznawać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 503 w godzinach: poniedziałek - piątek:

7.40 – 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska UMK, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127§ 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 31 pażdziernika 2012r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-10-31
Data publikacji:
2012-10-31
Data aktualizacji:
2012-10-31