Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE O POSTEPOWANIU W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

 

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn.zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 13.07.2012r., została wydana decyzja nr 6/4/2012, znak: AU-01-1.6740.4.11.2012.MLE, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa i rozbudowa układu drogowego w kat. gminnej, klasy lokalnej w km: [AB] 0+024.00÷0+571.66; [HED] 0+764.00÷0+959.00; [FG] 0+000.00÷0+083.64 wraz z budową infrastruktury: kanalizacja i oświetlenie, oraz przebudową kolidującego uzbrojenia: sieć gazowa; obsługującego teren pomiędzy ul. Pasternik – Jasnogórską – Ojcowską w Krakowie”

na działkach w liniach rozgraniczających (w nawiasie numery działek powstające w wyniku podziału):

2/3 (2/11, 2/12), 2/8, 2/9 (2/14), 2/10 (2/16), 4/9 (4/10), 5/13 (5/16), 20/4, 20/5 (20/10), 20/7 (20/12, 20/13), 116 (116/1), 118/2 (118/5, 118/6), 113 (113/1), 114 (114/1), 115 (115/1), 117 (117/1), 121(121/1), 2/4, 4/8, 3/3, 5/7, 118/1, 20/6, 3/4 obręb 34 jednostka ewid. Krowodrza w Krakowie

oraz poza liniami rozgraniczającymi:

przebudowa drogi innej kategorii – tj. drogi DK94 wraz z infrastrukturą drogową: odwodnieniem i oświetleniem, na działce nr 1068 obręb 34 jednostka ewid. Krowodrza w Krakowie.

 

Decyzją nr 6/4/2012 zezwolono na realizację drogi na w/w działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych (pogrubienie oznacza działkę zajętą pod inwestycję):

 

obręb 34 jednostka ewidencyjna Krowodrza

Działka nr 2/3                       dzieli się na działki nr 2/11, 2/12, 2/13,

Działka nr 2/9                       dzieli się na działki nr 2/14, 2/15,

Działka nr 2/10                     dzieli się na działki nr 2/16, 2/17,

Działka nr 4/9                        dzieli się na działki nr 4/10, 4/11,

Działka nr 5/13                     dzieli się na działki nr 5/16, 5/17,

Działka nr 20/5                     dzieli się na działki nr 20/10, 20/11,

Działka nr 20/7                     dzieli się na działki nr 20/12, 20/13, 20/14,

Działka nr 116                       dzieli się na działki nr 116/1, 116/2,

Działka nr 118/2                    dzieli się na działki nr 118/5, 118/6, 118/7,

Działka nr 113                       dzieli się na działki nr 113/1, 113/2, 113/3,

Działka nr 114                       dzieli się na działki nr 114/1, 114/2,

Działka nr 115                       dzieli się na działki nr 115/1, 115/2, 115/3,

Działka nr 117                       dzieli się na działki nr 117/1, 117/2,

Działka nr 121                       dzieli się na działki nr 121/1, 121/2,

 

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, wymienione w niniejszym zawiadomieniu  (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki wymienione w niniejszym obwieszczeniu, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 6/4/2012 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Punkt Obsługi Mieszkańców, w godzinach  przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

   1)   doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

   2)   doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

   3)   w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-07-24
Data publikacji:
2012-07-24
Data aktualizacji:
2012-07-24