Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert na organizację i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie dziennego opiekuna.

Otwarty konkurs ofert na organizację i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie dziennego opiekuna.

 

Gmina Miejska Kraków ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie dziennego opiekuna.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami należy składać w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia, 31-549 Kraków, ul. Powstania Warszawskiego 10, IV piętro, pokój 405 (sekretariat) w godz.7:30-15:30.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

Konkurs na organizację i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej
w formie dziennego opiekuna oraz należy podać nazwę i adres oferenta (nr tel. do kontaktu).

Oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą wpływu na własnym drugim egzemplarzu – kopii oferty.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Osobami wskazanymi do kontaktu pod względem formalnym z oferentami jest: Jadwiga Starnawska-Kasprzyk adres e-mail: Jadwiga.Starnawska-Kasprzyk@um.krakow.pl, pokój 409, tel.(12)616-94-97, Beata Czarnota adres e-mail:Beata.Czarnota@um.krakow.pl, pokój 404,
tel. (12) 616-94-87.

Oferty należy składać w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.krakow.pl w zakładce: opieka nad dzieckiem do lat 3, tj. do dnia 13.08.2012 r.

 

szczegółowe informacje tutaj

 

Załączniki:

1) wzór oferty

2) wzór umowy


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2012-07-23
Data publikacji:
2012-07-23
Data aktualizacji:
2012-07-24