Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU-02-1.6733.102.2012.EŁY                                                         Kraków, dnia  29.06.2012 r.

 

OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.           z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż

 

w sprawie prowadzonej na wniosek Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., 30-347 Kraków, ul. Brożka 3, reprezentowanego przez pełnomocnika Radcę Prawnego Urszulę Rozenbajger i zakończonej decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nr AU-2/6733/206/2012           z dnia 26.06.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, jako element projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, wraz z infrastrukturą techniczną - na działkach nr 64/32, 64/10, 64/17, 64/41, 64/42, 64/9, 103/3, 64/40, 64/15, 64/35, 36/7, 36/8, 48/4, 48/3, 3/1, 3/5, 3/6, 107, 108, 109, 2/4, 2/5, 100/1, 1/1, 1/5, 1/8, 1/7, 101/3 obręb 43 Nowa Huta; 1/565, 1/566, 1/228, 39/6, 1/349, 36, 42, 35/3 obręb 20 Nowa Huta; 264/15, 264/16, 263/11, 51/25, 51/27, 51/24, 249 obręb 47 Nowa Huta, przy ul. Giedroycia w Krakowie”

 

wydano postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.06.2012 r. znak: AU-02-1.6733.102.2012.EŁY – o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr AU-2/6733/206/2012 z dnia 26.06.2012 r.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko Nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7.40 –15.00

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 – wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami - wyciąg):

Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternasty dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2012-06-29
Data publikacji:
2012-06-29
Data aktualizacji:
2012-06-29