Dokument archiwalny
Komunikat Wydzialu Spraw Administracyjnych w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na udostępnienie miejsca do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych w Rynku Głównym

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
URZĘDU MIASTA KRAKOWA
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na udostępnienie miejsca do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych w Rynku Głównym
zgodnie z zarządzeniem Nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków i uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.


Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2012 r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10 w sali numer 120


I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

1. Przedmiot udostępnienia.
1) Przedmiotem udostępnienia jest miejsce do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych
wskazane w załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia.
2) Możliwość prowadzenia punktu do wybijania medali pamiątkowych wynika z uchwały
Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto i jest wskazane w załączniku nr 2 do ww. uchwały jako miejsce pod „pamiątki i inne" w Rynku Głównym (dz. nr 580/4 obr. 1 Śródmieście).
3) Miejsce do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych na terenie Rynku Głównego, obejmuje:
a) powierzchnię określoną wymiarami rzutu poziomego prasy do wybijania medali pamiątkowych - maksymalnie 2,0 m².
b) powierzchnię zajmowaną przez sprzedającego - 0,5 m2.

2. Czas udostępnienia.
Umowa udostępnienia będzie obowiązywać przez okres 6 miesięcy

3. Warunki prowadzenia handlu.
1) Dopuszczalny asortyment: medale pamiątkowe z symbolami miasta Krakowa.
2) Przed zawarciem umowy prasa do wybijania medali pamiątkowych musi uzyskać pozytywną opinię Głównego Plastyka Miasta.
3) Prasa do wybijania medali pamiątkowych musi być usuwana codziennie po zakończeniu działalności.

4. Opłaty.

1) Opłata dzienna za udostępnienie miejsca do prowadzenia handlu ruchomego na terenie płyty Rynku Głównego obejmuje powierzchnię prasy do wybijania medali, określoną wymiarami rzutu poziomego, oraz powierzchnię zajmowaną przez sprzedającego wynoszącą 0,5 m2, przeliczoną według wylicytowanej stawki.
2) Opłata za udostępnienie miejsca do prowadzenia prac plastycznych ustalona
w drodze przetargu jest płatna miesięcznie z góry.
3) Dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w wysokości określonej w uchwale Nr LXXVII/761/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.04.1997 r.
z późn. zm.(Gaz. Urz. MK Nr 7 poz. 25) za powierzchnię określoną w umowie, płatna w kasie Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10 lub do rąk inkasenta miejskiego.

5. Cena wywoławcza.
Wynosi 3,30 zł netto za 1 m2 zajętej powierzchni, określonej w rozdziale I ust. 1 pkt 3 lit. a), b), za każdy dzień + należny podatek VAT.

II. WARUNKI WYMAGANE OD PRZEDSIĘBIORCÓW.

1. Warunki przystąpienia do przetargu.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorcy, którzy:
1) Mają zawartą z Gminą Miejską Kraków nie więcej niż jedną umowę na prowadzenie handlu ruchomego w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.
2) Złożyli komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.
3) Wnieśli wadium w wysokości 500 zł (pięćset złotych) w terminie do dnia 20 kwietnia 2012 r.
a) Wpłaty wadium dokonywać można:
• w formie gotówkowej w podanej wyżej wysokości, w kasie Wydziału Finansowego UMK, Plac Wszystkich Świętych ¾ (kasa czynna jest w poniedziałki w godz. 900 - 1600 i od wtorku do piątku w godz. 730 - 1500 ) przed upływem terminu do wnoszenia wadium. Dowód wniesienia wadium powinien być przedłożony komisji przetargowej po otwarciu przetargu,
• w formie przelewu wpłacane w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 20 kwietnia
2012 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Miasta - w przypadku wpłaty wadium przelewem, potwierdzenie dokonania przelewu należy przedłożyć komisji przetargowej po otwarciu przetargu. Numer rachunku depozytowego UMK 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667 z dopiskiem „Wpłata wadium - przetarg Medale".
b) Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie przedsiębiorcy z postępowania.
c) Wadium wpłacone przez przedsiębiorcę, który wylicytuje miejsce do wybijania
i sprzedaży medali pamiątkowych zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy.
d) W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy przedsiębiorcy wadium nie zostanie zwrócone. Uczestnikom przetargu, którzy nie wylicytują miejsca do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych, wadium zostanie zwrócone
w terminie 7 dni po zakończeniu przetargu. W przypadku unieważnienia przetargu wadium zostanie zwrócone wszystkim przedsiębiorcom, którzy je wpłacili.

2. Dokumenty warunkujące przystąpienie do przetargu.
1) Po otwarciu przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej:
a) umowę spółki cywilnej jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w tej formie,
b) numer NIP
c) odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego
d) dokument potwierdzający wpłatę wadium,
e) dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika, pełnomocnictwo notarialne
lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy do reprezentowania uczestnika przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego, jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez inną osobę,
f) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz szczegółowych warunków organizacji przetargu i projektu umowy udostępnienia nieruchomości, będących
do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych.
g) umowę zawartą z Gminą Miejską Kraków na używanie nazwy i herbu miasta Krakowa.
h) Okazać dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (z numerem PESEL)
2) Dokumenty wyżej wymienione muszą być przedstawione w formie oryginału.
UWAGA:
Brak któregokolwiek z wymaganych załączników jest podstawą niedopuszczenia przedsiębiorcy do przetargu.
Przystępujący do przetargu muszą być aktywnymi przedsiębiorcami.

3. Przetarg.
Czynności związane z przetargiem wykonuje komisja przetargowa, powołana Poleceniem Służbowym Nr 4/2012 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych z dnia 6 kwietnia 2012 r. na podstawie szczegółowych warunków organizacji przetargu (będących
do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych) w dwóch etapach:
Pierwszy etap: kwalifikacja uczestników do drugiego etapu przetargu - do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnią wszystkie warunki przystąpienia do przetargu, określone w ust. 1) i 2) niniejszego rozdziału.
Drugi etap: licytacja ustna, która zostanie przeprowadzona w tym samym dniu, bezpośrednio po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.
W trakcie prowadzenia licytacji na sali mogą być obecne tylko osoby uprawnione do udziału w przetargu oraz reprezentujący ich pełnomocnicy.

III. ZAWARCIE UMOWY.
Warunki umowy i termin jej podpisania

1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem umowy będącym do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych.
2. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą, którego wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej posiada status aktywny.
3. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą, który nie zalega z zapłatą za korzystanie z terenów Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.
4. Umowa na udostępnienie miejsca do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych powinna być zawarta w terminie 30 dni od daty przetargu, według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium i utraty prawa
do zawarcia umowy.
5. Złożenie w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK w terminie 21 dni od daty przetargu pozytywnej opinii wydanej przez Głównego Plastyka Miasta dotyczącej wyglądu prasy do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych.
6. Umowa zawierać będzie zobowiązania do ponoszenia opłat wymienionych w rozdziale I ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowi załącznik graficzny z zaznaczonym miejscem do wybijania i sprzedaży medali pamiątkowych.
2. Szczegółowych informacji udziela Bartosz Mikos - podinspektor w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK - al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, tel. 12-616-93-18, w godz. 800 - 1515.
3. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

ZAŁĄCZNIK DO PRZETARGU - MEDALE PAMIĄTKOWE

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
POPIOŁEK TOMASZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2012-04-11
Data publikacji:
2012-04-11
Data aktualizacji:
2012-04-11