Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania, wystąpieniu o opinię do PPIS oraz RDOŚ

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA


WS-04.6220.1.58.2011.AS

 

OBWIESZCZENIE

I. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ"), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
Na wniosek z dnia 11.03.2011 r. Pana Marka Szaflarskiego działającego przez pełnomocnika Panią Dagmarę Szaflarską-Słowiaczek (adres do korespondencji: Perspektywa Pracownia Projektowa s.c, ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków), Prezydent Miasta Krakowa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych częściowo z możliwością usług w parterach wraz z drogami wewnętrznymi i parkingami podziemnymi i naziemnymi na działkach nr 83, 89, 93, 59, 100, 101/1, 101/7, 101/9, 101/11 obr. 21 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną i wjazdami", zlokalizowanego przy ul. Reduta w Krakowie.
W ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zaś organem właściwym do wydania opinii jest zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 2 UUOŚ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502, gdzie pozostaje ona do wglądu.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502 lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.
Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku ww. postępowania.
Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

II. Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.- cyt. dalej jako „k.p.a.") oraz 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3, 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 UUOŚ zawiadamia się strony ww. postępowania, że tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w Krakowie, Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków oraz o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, adres do korespondencji: ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków.
Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 11.kwiecień 2012r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2012-04-11
Data publikacji:
2012-04-11
Data aktualizacji:
2012-04-11