Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2012-03-30)


Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od 21.03.2012 r. do 10.04.2012 r.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 724/2012, nr 725/2012 z dnia 16.03.2012 r.,
- obejmujący lokal mieszkalny powstały w wyniku adaptacji poddasza na cele mieszkalne przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 728/2012 z dnia 19 marca 2012 r.

od 22.03.2012 r. do 11.04.2012 r.
- obejmujący lokal mieszkalny powstały w wyniku adaptacji poddasza na cele mieszkalne przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 729/2012 z dnia 19.03.2012 r.,
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
1. ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, objęte KW KR1P/00228403/4, oznaczone nr działek 344/46 o powierzchni 0,1004 ha, nr 344/47 o powierzchni 0,1183 ha, składającą się z działek oznaczonych nr 344/48 o powierzchni 0,0902 ha i 343/2 o powierzchni 0,0140 ha, objętą KW KR1P/00358979/2 położone w obrębie 68, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Narwik, które zgodnie z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy nr AU-2/6730.2/1645/2011, nr AU-2/6730.2/1646/2011, nr AU-2/6730.2/1647/2011, z dnia 31.05.2011 r. mogą zostać zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z garażami
2. ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczoną nr działki 135/2 o powierzchni 0,2428 ha położoną w obrębie 69, jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Korpala, objętą KW KR1P/00419448/7
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazami mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 23.03.2012 r. do 12.04.2012 r.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa Nr 759/2012, Nr 757/2012, Nr 756/2012, Nr 754/2012, Nr 751/2012 z dnia 20.03.2012r.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-03-30
Data publikacji:
2012-03-30
Data aktualizacji:
2012-03-30