Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2012-03-02)


Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

od 22.02.2012 r. do 13.03.2012 r.
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
1. lokal mieszkalny Nr 3 o powierzchni użytkowej 21,68 m2 z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) o powierzchni 1,67 m2, położony w budynku mieszkalnym Nr 13 przy ul. św. Benedykta w Krakowie, z którym związany jest udział wynoszący 41/1000 części w nieruchomości wspólnej czyli w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych nr działki 311/2 o powierzchni 0,0262 ha i 311/3 o powierzchni 0,0128 ha, położonej w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00237330/7 oraz we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
2. nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 233/14 o powierzchni 0,0070 ha, obręb 44, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętą KW KR1P/00171849/7, zabudowaną budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 59,46 m2 przy ul. Kluczborskiej.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazami, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

od 23.02.2012 r. do 14.03.2012 r.
- obejmujący nieruchomość położoną Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej, składającą się z działek nr 19/2 i 19/3 obręb 17 jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście, która została przeznaczona do podziału fizycznego w celu zniesienia współwłasności nieruchomości.

od 24.02.2012 r. do 15.03.2012 r.
- nieruchomości oznaczonych jako działka ewidencyjna:
1. nr 2/2 o powierzchni 271 m2, położona w obrębie 19 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Myśliwskiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej,
2. nr 157/82 o pow. 136 m2, obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Uniwersału Połanieckiego, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

od 27.02.2012 r. do 18.03.2012 r.
- nieruchomości oznaczonej jako udział 1/5 części niezabudowanej działki nr 155/7 o pow. 0,0865 ha, położonej w Krakowie przy ul. Bogucickiej, obr 102 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa Nr 427/2012, Nr 428/2012, Nr 429/2012 i Nr 432/2012 z dnia 23 lutego 2012r.

od 28.02.2012 r. do 19.03.2012 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. działkę nr 66 i część działki nr 9/10, obr. 22-Śródmieście, ul. Powstańców, na cel: produkcja/skład (kamieniarstwo), dojście (droga dojazdowa), zieleń (rolniczy do 1000 m2 włącznie), na rzecz osoby wymienionej na wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. działkę nr 9/17, obr. 22-Śródmieście, ul. Powstańców, na cel: droga dojazdowa/dojście, zieleń (rolniczy do 1000 m2 włącznie), na rzecz osoby wymienionej na wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. części działek nr 431/1 i nr 433/1, obr. 3-Nowa Huta, ul. Petofiego, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) i droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej na wykazie,
1 pozycja na wykazie,
oraz na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
4. działkę nr 57, obr. 14-Podgórze, ul. Dekerta, na cel: skład, 1 pozycja na wykazie,
5. działkę nr 67/5, obr. 14-Podgórze, ul. Pana Tadeusza, na cele: plac składowy (skład) i droga dojazdowa, 1 pozycja na wykazie.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 444/2012, Nr 446/2012 z dnia 24.02.2012r.,
- obejmujące lokal mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 440/2012, nr 443/2012 z dnia 24.02.2012r.,
- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczone do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 445/2012 z dnia 24.02.2012r. zmieniającego wykaz będący załącznikiem do zarządzenia Nr 3057/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2011 r.
- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 438/2012 z dnia 24 lutego 2012r. zmieniającego wykaz będący załącznikiem do zarządzenia Nr 2251/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 października 2011r,

od 29.02.2012 r. do 20.03.2012 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. część działki nr 214/26, obr. 30-Podgórze, ul. Przy Torze, na cel: zieleń (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 232/1, obr. 56-Podgórze, ul. Imielna, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 354/63, obr. 55-Podgórze, ul. Kurczaba, na cele: wiata śmietnikowa, dojście (droga dojazdowa) oraz zieleń (rolniczy), na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. części działek nr 25/3 i 26/3, obr. 8-Podgórze, ul. Praska, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny), na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych wymienionych w wykazie, 2 pozycje na wykazie.
- nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem żłobka o powierzchni użytkowej 318,92 m², będąca własnością Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie, obręb 104 - Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00466130/9/, stanowiącą działkę nr 264/21 o powierzchni 0,0562 ha oraz działkę nr 264/20 o powierzchni 0,0564 ha do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stanowiącą załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 454/2012 z dnia 27.02.2012 r.,
- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowane działki nr nr 249/2 o pow. 0,0120 ha, 250/2 o pow. 0,0395 ha, 250/3 o pow. 0,0977 ha, 244/3 o pow. 0,0135 ha, 211 o pow. 0,1433 ha, 374/3 o pow. 0,0084 ha, położone w Krakowie w rejonie ulic Bartników i Wrobela, obr 106 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-03-02
Data publikacji:
2012-03-02
Data aktualizacji:
2012-03-02