Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji w roku 2012 zadań publicznych określonych w załączniku do uchwały Nr XXXII/402/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2012 oraz regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych.

Biuro ds. Ochrony Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia.
Termin składania ofert upływa 19 marca 2012 roku, o godzinie 15.30.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać wyłącznie w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa Al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 (sekretariat) w zaklejonych kopertach, z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz informacją o przeznaczeniu materiałów do konkursu ofert.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu (formularz ofertowy, projekt umowy) od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, Al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 412, w godz. 8.00-15.30 lub na stronach internetowych www.bip.krakow.pl www.ngo.krakow.pl

 

Załączniki:

  1. otwarty konkurs ofert 2012 r.
  2. oferta realizacji zadania
  3. karta oceny formalnej
  4. sprawozdanie
  5. wzór karty oceny merytorycznej oferty

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARSZAŁEK MICHAŁ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2012-02-27
Data publikacji:
2012-02-27
Data aktualizacji:
2012-02-29